تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 29/4/79

رشته و گرايش : زبان فارسي-ادبيات

استاد مشاور : دکتر طاهره خوشحال

نام و نام خانوادگي : پرستو کريمي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر سيد مهدي نوريان

زندگي و آثار دكتر احمدعلي رجائي بخارائي

چكيده

ضرورت گرامي داشت استادان بزرگي كه سراسر زندگي خود را صرف پژوهش و تحقيق در ادبيات فارسي و آموختن دقائق آن به جوانان ايران كرده‏اند و نيز بدست دادن وسيله‏اي سودمند براي آشنا با حاصل كوششها و پژوهشهاي آنان انگيزه اساسي پرداختن به اين تحقيق بوده است . در اين رساله با در مطالعه قرار گرفتن همه آثار مكتوب دكتر رجائي ، اعم از نظم و نثر ، و يادداشت برداري از آنها و نيز با مطالعه و يادداشت برداري از آنچه كه ديگران درباره وي نوشته‏اند ،‌ ابتدا زندگي و تحصيلات و مشاغل دكتر رجائي سپس جنبه‏هاي مختلف شخصيت وي با عنوان‏هاي دكتر رجائي معلم ، دكتر رجائي پژوهشگر ، دكتر رجائي شاعر و دكتر رجائي رئيس دانشكده و سرانجام آثار تحقيقي وي اعم از مقاله‏ها و كتابهايش ،‌ جمعاً‌در شش بخش مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است ،‌ به گونه‏اي كه داوطلبان مسئوليت خطير معلمي ،‌ با خواندن اين رساله هم الگويي نيكو براي توفيق در كار معلمي در پيش چشم خواهند داشت و هم از محتواي مقاله‏ها و كتابهاي او آگاهي كافي خواهند يافت . در بخش دكتر رجائي شاعر ، شعر وي بصورتي گسترده مورد تحليل و ارزشيابي قرار گرفته است.