تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 18/3/79

رشته و گرايش : زبان فارسي-ادبيات

استاد مشاور : دکتر سيد مرتضي هاشمي

نام و نام خانوادگي : عبدالخالق کرمي پور

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر محمد فشارکي

مقايسه شاهنامه باايلياد و اديسه

چكيده

در هشت فصل ، بين ايلياد و اديسه و شاهنامه مقايسه‏اي صورت گرفته است ،‌ابتدا شواهدي از هر سه منظومه آورده شده و بعد موضوع هر فصل با توجه به شواهد با هم مقايسه و تطبيق داده شده است ، اين مقايسه در همة هشت فصل اين پايان نامه ، ميان شاهنامه و ايلياد انجام يافته است ، اما در بعضي فصل‏ها به علت نبودن شواهد در زمينة موضوع فصل ،‌ مقايسه ميان شاهنامه و اديسه انجام نيافته است و تنها به ذكر شواهد شاهنامه و ايلياد و مقايسة اين دو منظومه ، اكتفا شده است . اساساً اين مقايسه با نگاهي ويژه به ايلياد صورت پذيرفته ، به همين سبب در همة فصل‏ها ، شاهنامه و ايلياد با هم مقايسه شده و تنها در بعضي فصل‏ها ، اين مقايسه ميان شاهنامه و اديسه انجام گرفته است.

همانگونه كه در مقدمه گفته شده ، پس از ذكر شواهد از هر سه منظومه يا از دو منظومه شاهنامه و ايلياد ، به بررسي و برابر نهاد شواهد در زمينة موضوع هر فصل پرداخته‏ايم ، فهرست فصل‏هاي هشت گانه در فهرست مطالب آمده است.

در فصل اول اين مجموعه ،‌براي آشنايي خوانندگان با داستان ايلياد و اديسه ، خلاصه‏اي از هر دو منظومه را به طور جداگانه تحت عنوان خلاصة داستان آورده‏ايم.

در ابتداي هر فصل و پيش از آوردن شواهد ،‌ در بخشي تحت عنوان ، هدف و روش انجام كار توضيحاتي مربوط به هدف و شيوة‌ انجام تحقيق هر فصل داده‏ايم و پس از شواهد ، در قسمت بررسي و برابر نهاد هر فصل به تحليل و مقايسه منظومه‏ها پرداخته‏ايم تا چه قبول افتد و چه در نظر آيد.