تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 13/4/78

رشته و گرايش : زبان فارسي-ادبيات

استاد مشاور : دکتر بديع الله دبيري نژاد

نام و نام خانوادگي : مهدي اسحاقيان درچه

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر مرتضي هاشمي

تصحيح ديوان اشعار شرف جهان قزويني

چكيده

شرف يكي از شعراي نامدار قرن دهم و از بزرگان مكتب شعري وقوع است . وي در خانواده‏اي اشرافي در 28 ربيع‏الثاني 912 (هـ.ق) به دنيا آمد و پس از فراگيري علوم مرسوم زمان به حكمت روي آورد و آراء بزرگان عهد را با تلمذ فرا گرفت . وي بر خلاف پدرانش از ورود به دربار شاه ابا كرد و زندگي را منزوي وار به سر آورد تا سرانجام در يكشنبه 17 ذي‏قعده سال 968 زندگي را بدرود گفت.

حدود 1800 بيت شعر از او باقي مانده است كه براساس سه نسخه موجود در كتابخانه ملي ،‌ملك و مجلس تصحيح شد ،‌ اشعار شرف با هدف احياي يكي از كتب خطي زبان فارسي و در دسترس قرار دادن اشعار اين شاعر كه در يكي از مكاتب ادبي ادبيات فارسي نقشي تأثيرگذار داشته است انجام گرفت.

براي تصحيح اشعار وي نسخه كتابخانه ملي كه در سيزده ربيع‏الثاني 979 نگارش آن به پايان رسيده است به عنوان نسخه اساس برگزيده شد . نسخه مزبور كاملترين و نزديكترين نسخه نسبت به زمان حيات مؤلف است سپس ساير نسخه‏ها و اشعار پراكنده در جنگلها يا نسخه اساس مقايسه شد و در صورت لزوم نسخه بدل به نسخه اساس ترجيح داده شد پس از انجام كار تصحيح مقدمه‏اي در جهت معرفي بهتر شاعر ، سبك و زمان زندگي او به متن اضافه گشت.