تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 12/7/77

رشته و گرايش : زبان فارسي-ادبيات

استاد مشاور : دکتر سيد علي اصغر ميرباقري فرد

نام و نام خانوادگي : عليرضا شانظري

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر محمد فشارکي

شرح صد غزل از خواجوي كرماني

چكيده

خواجو از شعراي بزرگ ايران در سدة هشتم هجري است كه در سرودن غزل ، قصيده ومثنوي توانائي داشته اما به جهت اينكه در فاصله زماني زندگي دو شاعر گرانقدر يعني سعدي وحافظ، مي زيسته تقريبا گمنام واقع شده ومقام شاعري وي چنانكه بايد شناخته نشده است.

در اين رساله صد غزل از غزليات وي شرح گرديده تا در حد امكان به معرفي وي ونماياندن مقام شاعري وي پرداخته شود.

استخراج مفاهيم ومعاني بلندي كه در غزل خواجو وجود دارد وتا حد امكان نشان دادن مقام شاعري وي از اهداف تحقيق مي باشد.

معيار انتخاب غزلها براساس : 1- ميزان تاثير غزلها بر شعراي بعد به ويژه حافظ حافظ 2- اهميت غزلها ازلحاظ اصول فصاحت وبلاغت 3- ذوق وسليقه شخصي بوده است.

روش كار در اين رساله به اين صورت بوده كه در هر بيت ابتدا الفاظ وتركيبات سپس اصطلاحات موجود در بيت ، همچنين اعلام وشخصيتهاي داستاني شرح داده شده در شرح الفاظ كليدي به جهت فهم بيشتر مطلب از شعر خواجو وشعراي ديگر شواهدي نقل گرديده تا بدين طريق تا حدي پيشينه وپشتوانه هر كدام از آنها مشخص گردد .همچنين به آرايه هاي ادبي ونكات بلاغي ابيات اشاره شده تا جنبه هاي زيبائي آنها مشخص گردد.