تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 7/12/78

رشته و گرايش : تاريخ-ايران دوره اسلامي

استاد مشاور : دکتر مرتضي دهقان نژاد

نام و نام خانوادگي : فرزانه عالي پور

دانشکده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر حسين ميرجعفري

گرجيان در عصر شاه عباس اول ( 996 – 1038 هـ.ق / 1588 – 1629م)

چکيده

موضوع اين پژوهش «گرجيان در عصر شاه عباس اول : 1038 – 996/1629 – 1588» مي‏باشد . سرزمين گرجستان جزيي از واحد جغرافيايي بزرگي به نام قفقاز است . از مراحل آغازين تاريخ ،‌ موقعيت جغرافيايي اين منطقه و بويژه گرجستان ،‌آن را چهار راه عبور فاتحان از شرق ، غرب ، شمال و جنوب كرده است . ايرانيان و گرجيان تحت تأثير فرهنگ يكديگر بوده‏اند به طوري كه در زبان گرجي تعداد زيادي اسامي و واژگان فارسي وجود دارد . به نامهاي ايراني بويژه نام هاي برگرفته شده از شاهنامه فردوسي بسيار برخورد مي‏شود.

اين رساله در شش فصل به نگارش درآمده است . در فصل اول به سرزمين و مردم گرجستان پرداخته شده است تا ذهن خواننده با كلياتي از جغرافيا و ويژگي‏هاي انساني اين سرزمين آشنا شود . فصل دوم به پيشينة تاريخي از آغاز تا برآمدن صفويان در دو قسمت دوران باستان و دوران اسلامي با تكليه بر روابط با ايران اختصاص دارد . در فصل سوم به توجه نخستين پادشاهان صفوي به گرجستان پرداخته مي‏شود . فصل چهارم به چگونگي به پادشاهي رسيدن شاه عباس اول و نقش قزلباشان در ناآرامي سياست داخلي مي‏پردازد . در فصل پنجم به علل رويكرد شاه عباس اول به گرجيان به عنوان نيروي سوم ، دلايل حملات او به گرجستان ، طغيان پادشاهان و شخصيت‏هاي مهم گرجي ، چگونگي اداره منطقه تحت نفوذ ايران در گرجستان و .... پرداخته شده است . در فصل ششم به برخي از گرجيان بركشيدة شاه عباس اول و خدمات شايان آنها به فرهنگ و تمدن ايران اشاره شده است . در آخر ، بخشي به عنوان نتيجه‏گيري به تحليل سؤالات ،‌ فرضيات و پاسخ‏هاي داده شده در فصول پيشين مي‏پردازد . اين پايان نامه با استفاده از 53 منبع اصلي فارسي ،‌135 منبع تحقيقي فارسي ،‌ 14 مقاله فارسي ،‌24 منبع انگليسي ، يك مقاله انگليسي ‌، 2 منبع به زبان گرجي و دو منبع به زبان ارمني ،‌ مجموعاً 229 منبع به نگارش درآمده است.