تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 28/7/78

رشته و گرايش : تاريخ-ايران دوره اسلامي

استاد مشاور : دکترمحمدعلي چلونگر-مهدي مهرعليزاده

نام و نام خانوادگي : کامران عرفاني

دانشکده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر لقمان دهقان نيري

تاريخ تحولات سياسي، اجتماعي و فرهنگي فارس از مرگ کريم خان زند تا مرگ فتحعليشاه قاجار ( 1250 – 1193 هـ.ق / 1778 – 1835م)

چکيده

رساله به غير از قمستهاي مقدمه و نتيجه گيري و پيوست‏ها ،‌از شش بخش مستقل تشكيل شده است. در طول اين بخش‏هاي ششگانه به ترتيب از تاريخ سياسي فارس و سپس اوضاع اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي آن دوره 57 ساله از مرگ كريم‏خان زند تا مرگ فتعليشاه قاجار آورده شده است . رساله از 406 برگ تشكيل شده است و داراي نقشه‏ها و نمودارها و عكسهاي پيوستي نيز ناميده مي‏باشد. براي تهيه اين رساله بطور مستقيم از 105 منبع اطلاعاتي تاريخي مرتبط و بطور غير مستقيم حداقل به 300 اثر مراجعه شده است . در كنار اين منابع از اسناد و مداركي از جمله اسناد سازمان اسناد ملي و اسناد محلي فارس مراجعه شده است . در كنار اين دسته ، يادمانها و آثار فرهنگي نيز مورد نظر بوده‏اند اين رساله به دليل خصلت‏هاي خويش نه تنها يك تاريخ محلي جهت منطقه فارس است بلكه مي‏توان آن را يك نوشته تحليلي و تاريخي براي كل منطقه ايران در اين دوران دانست.