تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 21/6/79

رشته و گرايش : تاريخ-ايران دوره اسلامي

استاد مشاور : دکتر اصغر منتظرالقائم

نام و نام خانوادگي : محمدعلي آيت

دانشکده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر حسين ميرجعفري

تاريخ سياسي و اجتماعي خمين از دور صفويه تاانقلاب اسلامي

چکيده

اين رساله تاريخ سياسي و اجتماعي خمين از دوره صفويه تا انقلاب اسلامي مورد بررسي قرار گرفته است .جهت آشنايي و آگاهي از اوضاع و ويژگيهاي جغرافيايي منطقه و تعيين حدود و حوزه تحقيق به صورت منحصر به جغرافياي طبيعي و سياسي شهرسان نيز پرداخته شده است . همچنين جهت تسلسل مطاب و آشنايي با پيشينه تاريخ سياسي ، خمين ، به وقايع و رخدادهاي خمين از آغاز تا روي كار آمدن صفويان اشاره شده است.

از آنجا كه شهرستان خمين نقش مهمي در تحولات سياسي تاريخ معاصر ايران و بخصوص انقلاب اسلامي ايفا كرده است ، تكيه تحقيق بيشتر بر دوران معاصر است . تاريخ ايران در اين دوره فراز و نشيب‏هاي فراواني را به خود ديده است . با تشكيل حكومت صوفيه و رسميت يافتن مذهب تشيع و تحقق يافتن وحدت سياسي در كشور ،‌ تحولات سياسي .‌اجتماعي و اقتصادي مهمي در ايران رخ داد كه در جاي جاي كشور تاثير گذاشت. شهرستان خمين نيز بالطبع از آثار و تحولات بر جاي مانده از اين دوره و دوره‏هاي بعد تاثير پذيرفت كه مي‏توان به صورت اختصار به تحولات و رخدادهاي زير اشاره كرد.

-وقوع جنگهاي متعدد توسط سلاطين و امراي محلي در منطقه.

-اقدامات حكام خوانين، مالكان و ..... در شهر ستان.

-چگونگي روي كار آمدن رضاخان و ماجراي كشف حجاب توسط وي و واكنش مردم و روحانيون خمين نست به آن.

-وقايع و رخدادهاي خمين در جنگ جهاني اول و دوم.

-نقش علما و مردم خمين در نهضت ملي شدن صنعت نفت.

-مبارزات مردم و روحانيون خمين ، به ويژه حضرت امام خميني (ره) در پيروزي انقلاب اسلامي.