تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : مصطفي نجاران

دانشکده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر نورا...کسايي-دکتر اصغر منتظرالقائم

تاريخ دفاع : 29/10/78

رشته و گرايش : تاريخ-ايران دوره اسلامي

استاد مشاور : -

اوضاع سياسي اجتماعي اقتصادي و فرهنگي اصفهان در عصر سلطنت شاه صفي اول و شاه عباس دوم ، 1077 ، 1038 هجري قمري

چکيده

رساله جهت بررسي ابعاد مختلف سياسي اجتماعي ، فرهنگي ، اقتصادي شهر اصفهان در دوره مورد نظر نگاشته شده . شامل شش فصل ،‌يك فهرست ، يك مقدمه و يك نتيجه ‏گيري همراه مجموعه‏اي از پيوست‏ها شامل مطالب ، تصاوير .‌نقشه‏ها و اسناد متفاوت مي‏باشد.

فصل اول اين رساله به بررسي اوضاع جغرافيايي و طبيعي اصفهان مي‏پردازد ،‌فصل دوم كار به بررسي پيشينة تاريخي اصفهان در ابعاد مختلف سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي تا سال 1038 هـ . ق يعني زمان فوت شاه عباس اول اختصاص دارد ، فصل سوم به بررسي اوضاع سياسي اصفهان فصل چهارم به اوضاع اجتماعي فصل پنجم به بررسي اوضاع اجتماعي فصل پنجم به بررسي اوضاع اقتصادي و فصل ششم به بررسي اوضاع فرهنگي اصفهان مي‏پردازد.

روش انجام تحقيق در اين رساله در دو مرحله انجام گرفته ، الف : جمع‏آوري مواد براساس روش كتابخانه‏اي با استفاده از منابع درجه اول كه با موضوع سنخيت داشتند . ب - تحليل و پژوهش بر روي مطالب جمع‏آوري شده براي براساس نقش قياسي و استقرايي./

منابع و ماخذ مورد استفاده از مجموعه كتب تواريخ محلي ، سفرنامه‏ها ، كتب جرافيايي ، تذكره‏‏ها ،‌ديوان هاي شعر ، فرامين و آثار معماري مي‏باشد ، كه تكيه اصلي بر روي منابع دست اول است.

اين رساله در 300 صفحه تعهيه و جمع‏آوري شدهاست و براي تكميل آن نگارنده به كتابخانه‏هاي مختلف در سطح شهرهاي اصفهان و تهران مراجعه نموده كه در همين راستا مراجعه به 195 منبع دست اول تحقيق ، نسخ خطي و مقالات و كتب خارجي تا حدودي بيانگر زحماتي است كه براي تهيه اين رساله كشيده شده است.