تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 1/10/78

رشته و گرايش : تاريخ-ايران دوره اسلامي

استاد مشاور : مهدي مهرعليزاده-دکتر مرتضي دهقان نژاد

نام و نام خانوادگي : امين رضا توحيدي

دانشکده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر لقمان دهقان نيري

بررسي آثار نفوذ و حضور انگلستان در جنوب شرقي ايران از سلطنت ناصرالدين شاه تا تاسيس پليس جنوب ايران ( 1264 – 1336 هـ.ق / 1918 – 1847م)

چکيده

اين رساله متشكل از پنج بخش ، يك مقدمه ، معرفي منابع و يك نتيجه‏گيري به همراه مجموعه‏اي از پيوستها ، شامل تعدادي نقشه ، تصاوير تهيه شده از ابنيه تاريخي مرتبط با موضوع تحقيق ، تصوير سند و كتب خطي مي‏باشد . كه در بخش اول بنا بر مرسوم پايان نامه‏ها و تحقيقات علمي به طور خلاصه به بررسي اجمالي موقعيت اقتصادي و سياسي منطقه با تكليه بر جغرافياي تاريخي ناحيه مورد بررسي پرداخته شده است . بخش دوم سعي مي‏نمايد به خواننده و محققين اهميت و جايگاه ايران در سياست بين‏الملل روزه به ويژه استراتژي انگلستان را به نحوي عالمانه توضيح داده به تصوير كشد . بخش سوم در واقع نگاهي اقتصادي ـ تاريخي به ناحيه‏اي مهم از سرزمين ايران است كه در آن زمان در محدودة نفوذ انگلستان قرار داشته است . بخش چهارم جنبه‏اي ديگر از سياست بريتانيا در مورد ايران به ويژه جنوب شرقي آن يعني ارتباطات در اين ناحيه را مورد بررسي قرار مي‏دهد . هدف اصلي آن اين است كه مغرضانه بودن سياست انگلستان و يا ساير جنبه‏هاي آن با تكيه بر يافته‏هاي علمي مورد بررسي قرار گيرد . به عنوان نمونه اين كشور به عنوان مانع توسعه ارتباطات در منطقه قلمداد شده است كه البته مراد از ارتباطات عمدتاً راههاي ارتباطي و تلگراف است . بخش پنجم نيز به حضور نظامي انگلستان در منطقه جنوب شرقي ايران نگاهي دارد و همزمان به فعاليت‏هاي پشتيبان اين حضور نظامي نظير احداث مراكز درماني اشاره مي‏نمايد در همين بخش به موضوع اقدامات فرهنگي انگلستان در منطقه نيز اشاره شده است.