تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 29/6/78

رشته و گرايش : تاريخ-ايران دوره اسلامي

استاد مشاور : دکتر عبدالرسول خيرانديش-دکتر مرتضي دهقان نژاد

نام و نام خانوادگي : حسن علي شکري کاظم آبادي

دانشکده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر حسين ميرجعفري

تاريخ تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي فارس در دوره شاه عباس اول صفوي

چکيده

در اين رساله تحولات سياسي ،‌ اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي فارس در دورة‌ شاه عباس اول صفوي بررسي شده است.

در بخش اول ابتدا حدود فارس و چگونگي ادارة‌ آن با توجه به نظام اداره ايالات در دوره صفويه و بحث اراضي مماليك و خاصه مشخص شده و سپس تحولات فارس در فاصله (996 - 907 هـ.ق / 1588 - 1501 م) به طور خلاصه بيان شده است.

در بخش دوم ضمن بيان تصويري كلي از اوضاع سياسي ايران در دورة شاه عباس اول به تحولات سياسي فارس در فاصله (1004 - 996 هـ.ق) و حوادث دوران حکمراني الله وردي خان وامام قلي خان و مسايل مربوط به خليج فارس و درگيري با پرتغالي‏ها و جنگ با عثماني و نقش فارس در اين رابطه پرداخته  شده است.

در بخش سوم با توجه به محدوديت منابع در زمينه اوضاع اجتماعي فارس در اين دوره ، كوشش شده با تكيه بر منابع موجود و اطلاعات كلي از تحولات اجتماعي ايران عهد شاه عباس اول و تعميم آن ، برخي از جنبه‏هاي حيات اجتماعي فارس اين دوره نظير وضع شهرها و چگونگي ادارة آنها ، اقليت‎‏هاي ديني ، طبقات اجتماعي ، اخلاق عمومي و لباس و پوشاك روشن شود.

در بخش چهارم ضمن اشاره به برنامه‏ها و اقدامات شاه عباس در جهت رشد و توسعه اقتصاد ايران ، مسايل مختلفي نظير : نظام زمين داري ، شيوه‏هاي آبياري ،‌وضع كشاورزي و دامپروري مورد بررسي قرار گرفته و سعي شده نقش فارس در توسعه اقتصادي ايران اين دوره مورد ارزيابي قرار گيرد.

بخش پنجم به اوضاع فرهنگي فارس در فاصله (1308 - 996 هـ . ق / 1629 - 1588 م.) اختصاص يافته ، در اين بخش سعي شده ضمن بيان وضع تعليم و تربيت ، مدارس ، علوم و ادبيات و هنر و معماري نقش فارس در حيات فرهنگي اين دوره تعيين شود.