تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 22/4/78

رشته و گرايش : تاريخ-ايران دوره اسلامي

استاد مشاور : مهدي مهرعليزاده-دکتر مرتضي دهقان نژاد

نام و نام خانوادگي : قربانعلي جليل فر

دانشکده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر لقمان دهقان نيري

تاريخ تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كهگيلويه از سلطنت ناصرالدين شاه تا سقوط دولت دكتر مصدق

چکيده

شناخت تاريخ محلي يكي از راههاي شناخت كلي تاريخ ايران در ادوار مختلف تاريخي است . مطالب اين رساله ، با استفاده از كتب اصلي و تحقيقي و دانش‏هاي معين تاريخ و مراجعه به افراد سالخورده و مصاحبه با آنان و اسناد موجود نزد اشخاص حقوقي و بعضاً حقيقي و روزنامه‏ها و مجلات ،‌ جمع‏آوري و به نگارش درآمده است.

اين رساله از پنج بخش تشكيل شده است . بخش اول آن اختصاص به اوضاع كنوني و گذشتة كهگيلويه- خارج از محدوده زماني كه اين پژوهش ـ‌ دارد . در بخش دوم به تحولات سياسي كهگيلويه از دورة ناصري تا كودتاي 28 مرداد پرداخته شده است . بخش سوم تحولات اقتصادي كهگيلويه را در بر مي‏گيرد . در بخش هاي چهارم و پنجم تحولات اجتماعي و فرهنگي مورد بررسي قرار گرفته‏اند . و در پايان به نتيجه‏گيري از مباحث مطرح شده در محدودة موضوع رساله به صورت كلي پرداخته شده است.

اين پژوهش 329 صفحه به انضمام 21 سند ، 6 نقشه و 14 تصوير از بناهاي تاريخي ، كتيبه‏ها و اشخاص و با راهنمايي استاد دكتر لقمان دهقان نيري و مشاوره آقايان مهدي مهر عليزاده و مرتضي دهقان نژاد تدوين شده است.