تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 24/8/77

رشته و گرايش : تاريخ-ايران دوره اسلامي

استاد مشاور : دکتر سيروس شفقي-دکتر محمدباقر کتابي

نام و نام خانوادگي : علي اکبر جعفري

دانشکده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر اصغر منتظرالقائم

اصفهان در ايام صفويان (اوضاع سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي اصفهان 1037 - 1000 هـ. ق)

چکيده

مهمترين مسائلي كه در اين رساله مطرح شده است ، تاثير انتخاب اصفهان به عنوان پايتخت صفويان در اوضاع سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي اين شهر مي‏باشد . بدون شك انتخاب يك شهر به عنوان پايتخت دولتي كه در عرصه بين‏الملل از جايگاه خاصي برخوردار است ،‌ تغييرات عمده‏اي را در ابعاد مختلف زندگي مردم آن شهر به همراه دارد در اين رساله ابتدا تاثيرات سياسي مورد بررسي قرار گرفته و در يك نتيجه گيري كلي به نقش دولت استبدادي شاه عباس در تحولات سياسي شهر اشاره شده و تاكيد شده است كه ، اين توسعه سياسي فقط در حدود شهر بوده و نتايجي را در عرصه بين‏المللي به همراه نداشته است . در تحولات اجتماعي نيز علي‏رغم افزايش جمعيت شهر ، حضور بيگانگان در شهر ، پاس نگه داشته شدن آداب و رسوم ملي و مذهبي و .... باز شاهد برخوردهائي هستيم كه در توسعه رفاه اجتماعي شهر تاثير سوء دارد . در بحث اوضاع اقتصادي به نقش كارآفريني اقدامات سياسي و نظامي شاه و نيز فعاليت‏هاي اقتصادي او اشاره شده كه اصفهان اين دوران را در مقام مقايسه با ادوار قبل ، از رشد چشمگيري برخوردار ساخته است و نهايتاً اين كه تحولات عظيم فرهنگي در اين دوره ، موجب پيدايش سبك اصفهان در ابعاد مختلف هنري و معماري و ... شده است كه در نوع خود بي نظير مي‏باشد.

محتواي رساله

رساله متشكل از پنج بخش ،‌دو فهرست ، يك مقدمه و يك نتيجه‏گيري به همراه مجموعه‏اي از پيوستها شامل مطالب ، تصاوير ، نقشه‏ها و .... مي‏باشد . رساله در 340 صفحه تهيه و جمع‏آوري شده است و براي تكميل آن از كتابخانه‏هاي اصفهان ، تهران و قم بهره گرفته شده است كه در همين راستا ، مراجعه به بيش از 150 منبع دست اول تحقيقي ونسخ خطي تا حدودي بيانگر زحماتي است كه نگارنده براي تهيه اين رساله ، تحمل نموده است.