تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 7/4/79

رشته و گرايش : فلسفه-غرب

استاد مشاور : دکتر محمدجواد صافيان

نام و نام خانوادگي : عليرضا صديقين

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر فتحعلي اکبري

تحليل و بررسي انتقادات پوپر بر آراء افلاطون و ارسطو در باب دموكراسي

چكيده

دموكراسي به عنوان يكي از انواع حكومت همواره مورد توجه بوده است كه از آن ميان مي‏توان به نگرش انتقادي دو فيلسوف بزرگ يوناني ، افلاطون و ارسطو اشاره كرد . از سوي ديگر پوپر به عنوان يكي از نويسندگان معروف طرفدار دموكراسي سعي كرده است تا انديشه‏هاي اين دو فيلسوف را مورد نقد قرار دهد.

رساله حاضر در تلاش است تا ضمن تبيين استدلالهاي افلاطون و ارسطو عليه دموكراسي و انتقادهاي پوپر بر آراء دو فيلسوف ياد شده و نيز يافتن ريشه‏هاي فلسفي عقايد افلاطون و ارسطو عليه دموكراسي و ارتباط افكار سياسي پوپر با ديگر عقايد او از جمله در زمينه فلسفه علم ، به داوري درباره انتقادهاي پوپر بر انديشه‏هاي افلاطون و ارسطو درباره دموكراسي بپردازد.

به همين منظور بخش اول رساله به توضيح عقايد افلاطون ، ارسطو و پوپر در مورد دموكراسي و ريشه‎هاي اين عقايد در ساير آراء سه انديشمند ياد شده و بخش دوم رساله به شكل موضوعي به تحليل و بررسي نظرات متفكرين مورد بحث در رابطه با مسائلي كه به طور مستقيم يا غير مستقيم با انديشة سياسي آنها ارتباط دارد مي‏پردازد.

در ضميمه‏ها نيز سعي شده است مهمترين مسائلي را كه به نظر مي‏رسد دموكراسي و ليبراليسم در رابطه با آنها با مشكل مواجه مي‏شوند يعني ايمان ، اخلاق و تناقض هاي داخلي مورد بررسي قرار گيرند و با شرح آراء پوپر در اين زمينه‏ها و با اشاره به استفاده‏اي كه پوپر از واژه‏هاي ايمان و اخلاق و واژه‏هايي كه در ارتباط با آنهاست عليه افلاطون و ارسطو مي‏كند ، به تحليل و بررسي عقايد پوپر پرداخته شود.