تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 8/12/78

رشته و گرايش : فلسفه-غرب

استاد مشاور : دکتر فتحعلي اکبري

نام و نام خانوادگي : خليل موحد

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر محمدعلي اژه اي

ترجمه، شرح و بررسي گزيده اي از كتاب فلسفه دين، مجموعه مقالات، ويراسته مايكل پترسون و ديگران

چكيده

اين رساله در يك پيشگفتار و دو بخش اصلي و يك بخش فرعي ( پيوستها) تدوين گرديده است . در پيشگفتار ، كلياتي در مورد خود فلسفه دين ، رابطه علم و دين ،‌ ماهيت زبان ديني و كاركرد آن مطالبي ارائه گرديده است.

بخش اول اين رساله ، حاوي ترجمه ، شرح و بررسي سه مقاله در باره رابطه بين علم و دين بوده كه در مجموع سه فرضيه در آن طرح گرديده است.

الف) علم و دين دو معرفت مشابه هستند.

ب) علم و دين دو معرفت متمايز هستند.

ج) علم و دين دو معرفت مكمل هستند.

به نظر نگارنده از ميان فرضيات فوق ،‌فرضيه سوم قابل قبول‏تر است ، بدين معنا كه عليرغم تفاوت علم و دين در موضوع ، روش و هدف ، اين دو معرفت الزاماً منافاتي با يكديگر نداشته و مي‏توانند مكمل هم باشند.

بخش دوم اين رساله شامل ترجمه،‌شرح و بررسي چهار مقاله درباره زبان ديني بوده كه در آنها چهار فرضيه طرح گرديده است.

الف) زبان ديني ،‌ زباني تمثيلي است.

ب) زبان ديني، زباني ابطال ناپذير است.

ج) زبان ديني،‌ زباني نمادين است.

د) زبان ديني، زباني حقيقي است.

نظر نگارنده اين است كه زبان ديني تماماً داراي قالب واحدي نبوده و مانند زبان عرفي متداول بين مردم ،‌ بصورتهاي گوناگون حقيقي ،‌ نمادين و غير بيان شده است.