تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 6/7/73

رشته و گرايش : جغرافياي طبيعي-اقليم شناسي

استاد مشاور : دکتر محمدحسين رامشت

نام و نام خانوادگي : بهرام نوروزي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر حسنعلي غيور

هيدروكليماتولوژي شاخه رحيمي و بهمن زاده (حوضه آبريز حنا)از سرشاخه هاي كارون

چكيده

جغرافيا به‌ زبان‌ ساده‌ و رسا «علم‌ شناخت‌ روابط‌ و اثرات‌ متقابل‌ انسان‌ و محيط‌ است‌» در اين‌ راستا 2 ركن‌بسيار مهم‌ آن‌ آب‌ و اقليم‌ است‌. كه‌ تحت‌ عنوان‌ هيدرولوژي‌ و كليماتولوژي‌ يا كلاً هيدرومتئورولوژي‌ بررسي‌مي‌گردد

هيدرومتئورولوژي‌ به‌ مطالعه‌ چرخه‌ آب‌ جو و پديده‌هاي‌ جوي‌ مي‌پردازد و هيدرولوژي‌ كه‌ شاخه‌اي‌ ازجغرافياي‌ طبيعي‌ به‌ شمار مي‌رود امروزه‌ به‌ عنوان‌ يك‌ فن‌ در دسترس‌ مهندسين‌ جهت‌ كنترل‌ و مهار آبهاي‌ سطحي‌و شناخت‌ و استخراج‌ آبهاي‌ زيرزميني‌ است‌ و ....ء

زير حوضه‌ رودخانه‌هاي‌ رحيمي‌ و بهمن‌زاد از سرشاخه‌هاي‌ رود خرسان‌ در حوضه‌ بزرگ‌ كارون‌ مي‌باشد. اين‌پهنه‌ با وسعت‌ 710 كيلومتر مربع‌ 0004/0 كل‌ كشور 017/0 كارون‌ و كمتر از 8درصد حوضه‌ خرسان‌ مي‌باشد. درحاليكه‌ حجم‌ جريان‌ آن‌ 2/2 در صد رودخانه‌ خرسان‌ است‌

اين‌ زير حوضه‌ سالانه‌ داراي‌ متوسط‌ 350 ميلي‌ متر بارندگي‌ و 6/66 ميلي‌متر رواناب‌ (معادل‌ 47 ميليون‌ مترمكعب‌) است‌ كه‌ ضريب‌ جريان‌ سطحي‌ (ضريب‌ رواناب‌) 19/0 محاسبه‌ شده‌است‌

از ديگر خصوصيات‌ هيدرومتئورولوژيكي‌ حوضه‌ رژيم‌ بارندگي‌ منطقه‌ كه‌ توزيع‌ بارشها غالباً در فصل‌ سردسال‌ و نوع‌ ريزش‌ها با توجه‌ به‌ شرايط‌ دمائي‌ و ارتفاع‌ محل‌ (متوسط‌ ارتفاع‌ 25558 متر) عمدتاً برف‌ مي‌باشد. اثرعوامل‌ فوق‌ (رژيم‌ و نوع‌ بارشها) با توجه‌ به‌ شرايط‌ زمين‌شناسي‌، ژئومورفولوژي‌ و خاك‌ (نفوذپذيري‌ - درز وشكافهاي‌ زياد و گسل‌ها و شرايط‌ كارستيك‌) در رژيم‌ جريان‌ حوضه‌ كه‌ شرايط‌ نسبتاً آرام‌ و غير سيلابي‌ است‌ قابل‌توجيه‌ است‌

از جنبه‌هاي‌ مهم‌ ديگر اين‌ گونه‌ مطالعات‌، ارتباط‌ آب‌ و كمبود آن‌ با اصول‌ فرهنگي‌، اقتصادي‌ و اجتماعي‌است‌. با وجوديكه‌ در هيدرولوژي‌ موضوع‌ كمبود آب‌ و استفاده‌ بهينه‌ آن‌ مطرح‌ مي‌شود معذالك‌ سيلابها وخرابيهاي‌ ناشي‌ از آن‌ در طرحها از مسائل‌ پيچيده‌ است‌. ما در اين‌ نوشته‌ سعي‌ نموده‌ايم‌ كه‌ به‌ روشهاي‌ مختلف‌ ومعمول‌ حداكثر سيلابهاي‌ محتمل‌ را بر اساس‌ حداكثر بارشها و ... تخمين‌ و به‌ تحليل‌ آن‌ بپردازيم‌

اين‌ رساله‌ در سه‌ بخش‌ تنظيم‌ شده‌ است‌. بخش‌ اول‌ كليات‌ حوضه‌ شامل‌ زمين‌شناسي‌، ژئومورفولوژي‌، خاك‌و پوشش‌ گياهي‌، بخش‌ دوم‌ مطالعات‌ پارامترهاي‌ اقليمي‌ و بخش‌ سوم‌ به‌ هيدرومتئورولوژي‌ و هيدرولوژي‌حوضه‌ اختصاص‌ يافته‌ است‌. و در پايان‌ به‌ ارائه‌ نتيجه‌ گيري‌ و پيشنهادات‌ پرداخته‌ شده‌است‌