تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : -/6/72

رشته و گرايش : جغرافياي طبيعي-اقليم شناسي

استاد مشاور : دکتر مسعود معيري

نام و نام خانوادگي : سيد ابوالفضل مسعوديان

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر حسنعلي غيور-دکتر محمدرضا کاوياني

هيدرواقليم حوزه ماربر

چكيده

در بررسي‌هاي‌ هيدروكليمائي‌ هدف‌ روشن‌ ساختن‌ روابط‌ حاكم‌ ميان‌ عوامل‌ اقليمي‌ و عوامل‌ هيدرولوژيكي‌است‌. فرض‌ بنيادين‌ در اين‌ مطالعات‌ آن‌ است‌ كه‌ ميزان‌ رواناب‌ در هر حوضة‌ معين‌ تابع‌ مركبي‌ است‌ از بارش‌،خصوصيات‌ فيزيكي‌، پوشش‌ گياهي‌، تبخير و...ء

R=f[f(p) , f(pc) , f(v) , f(e) , .....]

بنابراين‌ رفتار هيدرولوژيكي‌ حوضه‌ها آنگاه‌ قابل‌ پيش‌ بيني‌ خواهد بود كه‌ توابع‌ ياد شده‌ به‌ شكل‌ منطقي‌ فرموله‌شده‌باشند. در حالي‌ كه‌ پي‌ بردن‌ به‌ شكل‌ برخي‌ از اين‌ توابع‌ (مانند f(pc)) زمان‌ و هزينه‌ قابل‌ توجهي‌ را مي‌طلبدتعيين‌ برخي‌ ديگر در شرايط‌ كنوني‌ ساده‌تر است‌. (مانند f(e) و f(p)) از اين‌ نوع‌ اخير هستند. براي‌ نمونه‌ باپذيرش‌ اينكه‌ فرض‌ e=f(T,Rh) درست‌ است‌ تابع‌ تبخير حوضه‌ ماربر را به‌ صورت‌ زير تعريف‌ كرديم‌

E=EXP[0.887 Ln T 1.696*10-3 Rh_0.205]

در مورد بارندگي‌ نيز به‌ همين‌ روش‌ عمل‌ كرده‌ايم‌ و برآوردي‌ از توابع‌ شدت‌ - مدت‌ ، مدت‌ - ارتفاع‌ ، بارش‌ -رواناب‌ و ....بدست‌ داده‌ايم‌

i=304.28/(107.23+t)

D=1.986EXP{1.867*10-3]

R=(p-12.81)/1.238

تابعي‌ از مجموعه‌ اين‌ توابع‌ است‌ كه‌ تصويري‌ كمي‌ از رفتار هيدرولوژيكي‌ حوضه‌ بدست‌ مي‌دهد. همچنين‌ بابهره‌گيري‌ از اصل‌ آبنمود واحد مي‌توان‌ چار چوب‌ كلي‌ رفتار حوضه‌ در برابر بارندگي‌ را روشن‌ ساخت‌. اما مشكلي‌كه‌ در اين‌ مورد ما با آن‌ روبرو شديم‌ نامعلوم‌ بودن‌ زمان‌ بارندگي‌ موثر آبنمودهاي‌ سيلاب‌ نظير اين‌ بارندگي‌ها بود.اين‌ دشواري‌ در نهايت‌ با طراحي‌ نرم‌افزاري‌ كه‌ بر پايه‌ اصل‌ آبنمود مجموع‌ بارندگي‌ موثر را به‌ روش‌ آزمون‌ و خطابرآورد مي‌كرد حل‌ كرديم‌. سرانجام‌ از ميان‌ سيلابهاي‌ ثبت‌ شده‌ آبنمود سيلابي‌ كه‌ بيش‌ از همه‌ سه‌ شرط‌

ـ آبنمود سيلاب‌، حاصل‌ يك‌ و تنها يك‌ بارندگي‌ است‌

ـ شدت‌ بارندگي‌ در طول‌ مدت‌ بارش‌ يكنواخت‌ بوده‌است‌

ـ بارندگي‌ تمامي‌ سطح‌ حوضه‌ را فرا گرفته‌بوده‌است‌

را برآورد مي‌ساخت‌ برگزيده‌ شد و با نرم‌افزار ياد شده‌ مورد تجزيه‌ و تحليل‌ قرار گرفت‌، نتيجه‌ اين‌ تحليل‌ آبنمودواحد يكساعته‌ حوشه‌ ماربر بود كه‌ پيش‌بيني‌ رفتار در برابر هر نوع‌ بارندگي‌ را ممكن‌ مي‌سازد