تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 13/7/84

رشته و گرايش : تاريخ-ايران دوره اسلامي

استاد مشاور : دکتر لقمان دهقان نيري

نام و نام خانوادگي : کيومرث بهرامي

دانشکده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر مرتضي دهقان نژاد

مقايسه خانواده هاي شهري، روستايي و عشايري از نگاه سفرنامه نويسان خارجي عصر قاجار

چکيده

هدف اين رساله مقايسه‌ي خانواده‌هاي شهري، روستايي و عشايري از نگاه سفرنامه نويسان خارجي عصر قاجار و روش آن كتابخانه‌اي همراه با تحليل داده‌ها مي‌باشد. رساله‌ي حاضر در پنج فصل تنظيم گرديده است:

فصل اول، اوضاع و احوال خانواده‌هاي شهري، روستايي و عشايري را بررسي و مقايسه كرده و در اين راستا به حدود مسكن، تعداد نفوس و پيوند نسبي آن‌ها نظر داشته است.

فصل دوم نيز به بررسي و مقايسه‌ي تولد و تربيت فرزندان در خانواده‌هاي شهري، روستايي و عشايري پرداخته و در اين زمينه به تولد فرزندان و مراسم مربوط به آن، جنسيت و تعداد فرزندان، تربيت و آموزش آنان در خانواده و مدرسه و كار كردن و استقلال يافتن آن‌ها توجه داشته است.

فصل سوم هم مراسم مختلف تشكيل خانواده در شهر، روستا و عشاير را بررسي و مقايسه نموده و به مباحث چند همسري، ازدواج موقت، طلاق و مراسم سوگواري نيز پرداخته است.

فصل چهارم آداب و رسوم خانواده‌هاي شهري، روستايي و عشايري را بررسي و مقايسه كرده و در اين راستا به اوقات فراغت و تفريحات، مهماني ها، اعياد و اعتقادات آنان توجه نموده است.

فصل آخر نيز با عنوان اقتصاد خانواده به بررسي و مقايسه‌ي مشاغل، منابع درآمد و توليدات در شهر، روستا و عشاير پرداخته است.