تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 25/11/84

رشته و گرايش : جغرافياي طبيعي-ژئومورفولوژي

استاد مشاور : دکتر  عبداله سيف-الياس پرورش

نام و نام خانوادگي : شبنم محمودي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر محمدحسين رامشت

بررسي تغييرات طبيعي تپه هاي ماسه اي شرق جاسک

چكيده

منطقه ساحلي درياي عمان از واحدهاي رسوبي رودخانه اي ، ساحلي و دريايي کم عمق تشکيل شده که مهم ترين اثر متقابل آنها تشکيل تپه هاي ماسه اي مي باشد. اين تپه ها به شکل تپه هاي عرضي برخان ، تپه هاي طولي ، پهنه هاي ماسه اي رخنمون يافته اند. تپه هاي منطقه مورد مطالعه داراي ماهيت تغيير پذير بوده وشاهد تحولات زيادي شامل تشکيل تپه هاي جديد ، تبديل آنها به يکديگر ، فرسايش وحمل رسوبات مي باشند. هدف از اين تحقيق، بررسي الگوي تغييرات تپه هاي ماسه اي ساحل در ياي عمان در محدوده مطالعاتي بوده است، چرا که اين تغييرات بر روي منابع طبيعي مجاور آنها تاثير فراواني مي گذارد. در اين تحقيق از عکس هاي هوايي عکس برداري شده در سال 1369 وتصاوير ماهواره اي 1383 منطقه ساحلي شرق جاسک مورد استفاده شده است. علاوه بر اين، اطلاعات پايه به همراه پيمايش ميداني، با استفاده از روش RS و G.I.S آناليز ، و مورد استفاده قرار گرفته است. جهت پيدا کردن ديد کلي از نظر منشا رسوبات تپه ها، اقدام به نمونه برداري از رسوبات شده است و از آنجا که باد به عنوان عامل اصلي حرکت تپه هاي ماسه اي است، اقدام به رسم گلباد شده است.نتايج حاصل از تحقيق به اين شرح مي باشد:

- امکان بارز سازي تپه هاي ماسه اي با استفاده از تصاوير لندست با توجه به قدرت تفکيک اين تصاوير و ابعاد کوچک تپه هاي ماسه اي ، وجود ندارد.اما تصاوير ماهواره اي I.R.S ، براي انجام اين منظور وضوح مناسبي داشته، بخصوص براي تعيين محدوده تپه هاي ماسه اي والبته تعيين فرم مناسب بوده ومورد استفاده قرار گرفتند.

- مساحت تپه هاي ماسه اي در 14 ساله گذشته حدود 10 کيلومتر مربع افزايش يافته است. اين مسئله حساسيت منطقه را به لحاظ بيابان زايي نشان مي دهد.

- با توجه به جهت باد غالب، روند حرکت تپه ها به طرف شمال تا شمال شرق مي باشد.

- دانه بندي و همچنين بررسي ميکروسکوپي نمونه ها نشان مي دهد ، منشا تپه ها ي نزديک به ساحل ، به احتمال قوي درياست ، هرچند رودخانه هاي فصلي ، ذخيره قابل ملاحظه اي از رسوب را در محيط ساحلي پراکنده مي کنند و با دور شدن از دريا تپه هاي ماسه اي علاوه بر منشا دريايي، منشا خشکي نيز پيدا مي کنند.