تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : جعفر پوررجب

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر فريدون وحيدا-دکتر فروغ السادات عريضي

تاريخ دفاع : 14/10/84

رشته و گرايش : علوم اجتماعي- جامعه شناسي

استاد مشاور : دکتر رسول رباني خوراسگاني

بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر مصرف مواد مخدر در بين جوانان 15-25سال شهرستان لنگرود

چكيده

مسئله اعتياد به مواد مخدر يكي از مهمترين مشكلات اجتماعي – اقتصادي و بهداشتي است كه عوارض ناشي از آن تهديدي جدي براي جامعه بشري محسوب شده، و موجب ركود اجتماعي در زمينه هاي مختلف مي گردد، پديده ابتلا به مواد مخدر مهمترين عامل به تباهي كشيدن و انحطاط اخلاقي جوامع به شمار مي رود . متأسفانه گسترش دامنه مصرف مواد مخدر در جامعه امروزي به حدي است كه قسمت عمده اي از در آمدهاي ملي و بخش مهمي از توانايي هاي نيروي انساني را در خود هضم کرده است.

هدف اين پژوهش شناسايي عوامل اجتماعي مؤثر بر اعتياد در بين جوانان 15-25سال شهرستان لنگرود است.

روش تحقيق اين پژوهش به صورت همبستگي مقطعي با مقايسه دو گروه انجام پذيرفته است و روش جمع آوري آطلاعات پرسشنامه و مطالعات ميداني است.

نتايج حاصل از اين پژوهش اثرات عوامل اجتماعي مورد بررسي شامل در دسترس بودن مواد مخدر،اعتياد اعضاي خانواده ،طبقه اجتماعي،دوستان معتاد،بيکاري، ميزان آگاهي از عوارض مصرف مواد مخدر و وضع تأهل را تأييد نموده است.