تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 10/7/84

رشته و گرايش : تاريخ-ايران دوره اسلامي

استاد مشاور : مهدي مهرعليزاده

نام و نام خانوادگي : مسعود آسيوندزاده

دانشکده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر لقمان دهقان نيري-دکتر مرتضي نورائي

تاريخ انقلاب اسلامي در اروميه از 1340 ش /1961م تا 1357ش/1979م

چکيده

اين رساله بر آن است كه تاريخ انقلاب اسلامي ايران را در شهر اروميه در سالهاي 1340 تا 1357 ش /1961 تا 1979 ميلادي مورد توجه قرار دهد. در اين زمينه كارهاي پراكنده اي انجام گرفته ولي تا به حال تحقيق جامعي صورت نگرفته است .

روش تهيه ي اطلاعات بيشتر از طريق ارائه ي پرسشنامه به اشخاصي است كه در دوره ي مورد نظر در متن حوادث قرار داشتند و نيز ازطريق مراجعه به خاطرات مكتوب برخي افراد ديگر، اسناد مركز اسناد انقلاب اسلامي، نشريه ي آماري ، برخي كتب و تعدادي مصاحبه مي باشد.

در فصل اول رساله موقعيت جغرافيايي ، طبيعي ، حدود، راهها ، برخي حوادث تاريخي از دوره هاي باستاني ، اسلامي ، قاجار وپهلوي مورد توجه قرار گرفته است. همچنين برخي آثار باستاني ، گردشگاه ها ، سابقه ي امكانات فرهنگي ، تمدني اروميه از دوره ي قاجار تا سال 1340 ش /1961 م و نيز اقليت ها بررسي ميشوند. علاوه بر اين نگاهي دارد به وضعيت آماري شهر اروميه در زمينه ي جمعيت ، سواد، مشاغل ، كيفيت مالكيت ، مصالح ساختمانها ، ازدواج و مذهب در سال 1335 ش /1956 م.

فصل دوم به بررسي وضع علماي اصولي و اخباري ، اثرات حوادث سياسي ، مذهبي تهران و قم بر اروميه مي پردازد.مانند : مسئله ي مرجعيت پس از فوت آيت الله يروجردي ، قيام پانزده خرداد 1342 ش / 6 ژوئن 1963 م ، دستگيري و تبعيد امام خميني وترور حسنعلي منصور نخست وزير.

فصل سوم به نمونه هايي از چگونگي حاكميت رژيم پهلوي بر اروميه مي پردازد . همچنين عملكرد بهائيان ، احزاب دولتي ، انجمن حجتيه ، افراد مبارز و علماي تبعيدي را مورد بررسي قرار مي دهد.

فصل چهارم ماجراهاي ايام انقلاب را مورد توجه قرار داده است. مانند : پيامدهاي حوادث 19 دي قم /8 ژانويه و29 بهمن /17 فوريه ي تبريز در اروميه ، حمله ي چماق به دستان به شهر ، اقدامات فرهنگيان ، جريان مسلح شدن مردم ، حوادثي مانند دوشنبه و پنجشنبه ي خونين ، فتح ساواك و سرا نجام پيروزي انقلاب .

كليد واژه ها: انقلاب اسلامي ، اروميه ، علما ، مردم ، مساجد ، ساواك