تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : مهدي قادري

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر صمد کلانتري-دکتر فروغ السادات عريضي

تاريخ دفاع : 23/8/84

رشته و گرايش : علوم اجتماعي- جامعه شناسي

استاد مشاور : دکتر رسول رباني خوراسگاني

بررسي آثار و پيامدهاي جامعه‌ي شبکه اي به روي هويت اجتماع جوانان: (مطالعه موردي جوانان شهر کرمانشاه)

چكيده

اين پژوهش با عنوان آثار و پيامدهاي جامعه ي شبكه اي به روي هويت اجتماعي جوانان شهر كرمانشاه، در مرحله ي اول، در پي شناخت آثار مثبت و منفي اين پديده (جامعه ي شبکه اي)، به روي هويت اجتماعي افراد در سطح كلان مي باشد. در مرحله ي دوم با بررسي فرضيات مطرح شده در طول تحقيق، در پي شناخت پيامدهاي مهم اين پديده، به روي ابعاد مختلف هويت اجتماعي جوانان جامعه ي مورد مطالعه است.

روش تحقيق بكار گرفته شده در اين پژوهش، روش پيمايش مي باشد. ابتدا بر اساس روش توصيفي، مباحث، مفاهيم و متغيرهاي اساسي تحقيق، از طريق مطالعات كتابخانه اي به شكلي منظم توصيف شده اند. سپس بر اساس ابزار پرسش نامه، داده ها و اطلاعات مربوط به جامعه آماري گردآوري شده است.

پس از بررسي آراء و نظريات مطرح شده در زمينه ي موضوع مورد مطالعه از جانب متفكران مختلف، و همچنين جمع آوري اطلاعات و داده ها از جامعه ي مورد مطالعه از طريق مشاهده، و مصاحبه به وسيله ي پرسشنامه، نتايج زير حاصل گشته است. در رابطه با اين سوال كه جامعه ي شبكه اي چه پيامدهايي به روي هويت اجتماعي دارد؟ مي توان گفت اين پديده (جامعه ي شبکه اي)، هم داراي پيامد هاي مثبت و هم پيامد هاي منفي است. پيامدهاي منفي آن شامل: تكه پاره گشتن سريع جوامع، به چالش كشيده شدن هويت هاي اصيل و سنتي، رواج هويت هاي سيال و ناپايدار، رشد خاص گرايي هاي فرهنگي از جانب جنبش ها، گروه ها و نهادهاي مختلف و در نتيجه رشد تنازعات بين المللي مي باشد. افزايش منابع هويت يابي و آزادي عمل افراد، رهايي و آزادي افراد از چنگال عوامل و منابع هويت سازي سنتي، فراهم آمدن واقعيت به گونه اي مجازي بدون وجود موانع مربوط به دنياي واقعي و دسترسي آسان به اطلاعات و منابع معرفتي از پيامدهاي مثبت اين پديده به شمار ميروند. در رابطه با فرضيات مطرح شده و نتايج حاصل از آزمون آنها، مي توان گفت كه ميان بهره مندي جوانان جامعه ي مورد مطالعه از جامعه ي شبكه اي و وضعيت هويت اجتماعي شان، روابط معني داري كشف شده است. زيرا اين پديده ي جديد اثرات مهمي بر ابعاد مختلف هويت اجتماعي (فردي، مذهبي، شغلي و قومي) جوانان خواهد داشت. مي توان گفت هويت فردي، شغلي و قومي جوانان، در نتيجه بهره مندي از اطلاعات، امکانات و وسايل ارتباطي نوين تقويت، ولي هويت مذهبي آنان به مراتب دچار تنزل و ضعف خواهد شد.