تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 30/7/84

رشته و گرايش : زبان فارسي-ادبيات

استاد مشاور : دکتر علي اصغر باباصفري

نام و نام خانوادگي : معصومه قاسمي منفرد

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر سيد علي اصغر ميرباقري فرد-دکتر طاهره خوشحال

تحليل بلاغي (قسمت بيان) النوبه الثالثه كشف الأسرار (سه جلد)

چكيده

اين تحقيق در مورد تفسير گرانقدر  کشف الأسرار و عدّه الأبرار ميبدي مي باشد که در قرن ششم نگارش يافته است . هدف اصلي اين تحقيق تحليل آرايه هاي بياني نوبت سوم در سه جلد اول کتاب کشف الأسرار است. و شامل يک مقدمه و پنج فصل مي باشد و در پايان به نتيجه گيري کلي مي پردازد.

مقدمه ي اين تحقيق شامل خلاصه اي از سبک نثر قرن ششم هجري و پس از آن سبک خاص نثر کشف الأسرار است و همچنين در مورد شخصيت خواجه عبدالله انصاري و نثر مخصوص وي سخن گفته مي شود سپس به اجمال در مورد تفسير با ارزش کشف الأسرار و محتواي آن مطالبي گفته شده است ؛ اندکي در بارة زندگي ابوالفضل ميبدي و نيز تاثير آن در جذّاب ساختن متن کشف الأسرار بحث شده است.

ـ فصل اول شامل تعاريف و کليات فصول بعدي مي باشد و چهار فصل بعدي به چهار رکن آرايه هاي بياني اختصاص يافته است . در پايان چهار فصل نيز, به نتيجه گيري کلي مي پردازيم. که هدف از آن اثبات اين مطلب است که زيبايي و جذابيّت نثر کشف الأسرار در نوبت سوم تا حد زيادي مرهون شيوه هاي بلاغي به کار رفته در آن است که موجب نشاط آوري و وجد در خوانندگان اين کتاب گرانقدر گشته است.

روش تحقيق ، تحليل محتوا و اسنادي است, بدين گونه که با بررسي متن نثر کشف الأسرار در نوبت سوم ابتدا به يادداشت برداري از هر آرايه مي پردازيم سپس به عنوان شاهد مثال در طي فصل آنها را ذکر مي کنيم و توضيحي مختصر در مورد هر شاهد مثال داده مي شود سپس به شمارش تعداد هر آرايه در متن مي پردازيم و به صورت جدول و نمودار نشان مي دهيم.

در پايان هر فصل ، تحليلي در رابطه با انواع همان فصل و نوع استفاده از آنها , نقاط ضعف و يا قوت هر مورد را ذکر مي کنيم و به دليل يا دلائل آن ضعف يا قوت اشاره مي نمائيم.

- در نتيجه گيري کلّي به چگونگي استفادة ميبدي از قالب آرايه هاي بياني براي اظهار مطالب عرفاني اشاره ي مختصر مي شود؛ همچنين کاربرد اين آرايه ها را در نوبت اول و دوم تفسير کشف الأسرار با نوبت سوم مقايسه مي نماييم.

در نتيجه گيري کلّي اشاره اي نيز به تفاوت نثر خواجه عبدالله انصاري با نثر ميبدي در نوبت سوم کشف الأسرار داريم و در پايان نتيجه گيري تأثير نثر نوبت سوم را بر آثار ديگر عرفا و شاعران بازگو مي نماييم.