تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : محبوبه اسماعيل زاده

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر سيد مهدي امامي جمعه

تاريخ دفاع : 30/11/84

رشته و گرايش : الهيات-فلسفه و کلام اسلامي

استاد مشاور : دکتر محمد بيدهندي

نقد و بررسي (نظريه شريعت صامت) براساس مباني معرفت شناسي علامه طباطبايي

چكيده

نظريه (شريعت صامت)يک نظريه معرفت شناسي مي باشد که توسط دکتر سروش بعد از انقلاب اسلامي ايران ارائه و طرح گرديده است.

بعد از آن اين نظريه مورد نقاديها و بررسيهاي زياد قرار گرفت گروهي به تأييد و گروهي به رد و ابطال آن پرداختند، اما هيچ کدام از اين نقد و بررسيها براساس يک الگو و مبناي معرفت شناسي خاص نبود. از اين رو ما بر آن شديم تا نظريه شريعت صامت را براساس مباني معرفت شناسي علامه طباطبايي که در آثار تفسيري و فلسفي ايشان ارائه گرديده است مورد تحقيق و تحليل و بررسي قرار دهيم.

روش کار به اين شکل بوده است که در فصل اول اصل نظريه شريعت صامت مورد تحليل و بررسي قرار گرفت و در دو فصل بعدي به بررسي ديدگاه علامه در مورد اين نظريه پرداخته شد و نقاط مشترک و افتراق آراء علامه و آقاي سروش مورد بررسي قرار گرفت.

کليد واژه ها: معرفت ديني، معرفت برون ديني، معرفت درون ديني، شريعت صامت.