تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : صفدر اسلامي فر

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر جواد خوشحال- دکتر ايران غازي

تاريخ دفاع : 28/6/85

رشته و گرايش : جغرافياي طبيعي-اقليم شناسي

استاد مشاور : -

مديريت درياچه سدزاينده‌ رود و تاثيرات زيست محيطي آن

چكيده

سد زاينده رود با حجم مخزن حداكثر 1470 ميليون متر مكعب (در تراز 2063 متر)و درياچه اي با مساحت 48 کيلومتر مربع، يک زيست بوم پوياي محلي را بوجود آورده است که به دليل داشتن اهداف چند منظوره، چون تأمين آب شرب شهر اصفهان و صنايع اطراف،تامين آب کشاورزي حوضه زاينده رود، حفاظت شهر اصفهان و پلهاي تاريخي و توليد برق از اهميت بسيار زيادي برخوردار است در اين پژوهش, هدف كلي ما شناخت و تحليل اثرات زيست محيطي درياچة سد زاينده رود و عوامل مؤثر بر آن بوده است. اين پژوهش با روش تحليلي ـ علمي و آماري با کمک ماتريس وتن ـ رائو، اثرکل ريز فعاليتهاي سد زاينده رود بر پارامترهاي زيست محيطي را بر اساس حاصلضرب اهميت و دامنه اثر کمي سازي نموده و مورد بررسي قرارداده است. همچنين ضمن نگاهي به بحث انتقال بين حوضه اي آب از حوضه کارون بزرگ به حوضه زاينده رود، مديريت درياچه سد زاينده رود در زمان خشكسالي‌هاي اخير را بررسي كرده ايم.

بررسيهاي حاصل از روش ماتريس وتن ـ رائو نشان مي دهد كه نمره حاصله براي سد (95+) بدست آمده است در نتيجه وجود سد زاينده رود براي شهر اصفهان و اقمار صنعتي ـ مسکوني اهميت بسيار زيادي داشته و از نظر زيست محيطي تاييد مي شود. پروژه هاي انتقال بين حوضه اي آب از کارون به زاينده رود عليرغم چالشهاي پيش رو، نقش بسيار مهمي در کنترل، مديريت و برنامه ريزي زيست محيطي درياچه سد زاينده رود و خشکسالي هاي سالهاي اخير داشته است.

نتايج حاصله از تجربيات سالهاي گذشته در مديريت و برنامه ريزي منابع آب درياچه سد زاينده رود در شرايط خشکسالي و نتايج حاصل از نظر سنجي نشان دهنده اين است که هرچند به ناچار عمده کمبود آب متوجه عمده ترين بخش مصرف کننده آب يعني کشاورزي مي باشد ولي اولويت تخصيص آب مخزن به صورت شرب، صنعت و کشاورزي کمترين تنش اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي را بدنبال دارد.

واژه هاي کليدي: درياچه سد زاينده رود، ماتريس وتن و رائو، اثرات زيست محيطي، انتقال بين حوضه اي آب مديريت منابع آب، خشکسالي