تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : نادر رضائي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر مسعود معيري

تاريخ دفاع : 27/6/85

رشته و گرايش : جغرافياي طبيعي-ژئومورفولوژي

استاد مشاور : دکتر حسن بيک محمدي

نقش ژئومرفولوژي بر ساختار فضايي شيراز

چكيده

شهرها در هر مکاني که ايجاد و گسترش پيدا کنند از واحدها و پديده هاي ژئومرفيک تأثير مي پذيرند. در اين ميان هر چقدر بر وسعت و ايجاد آن افزوده شود با عوارض متنوع تري درگير خواهند بود، بررسي اين ويژگيها و تأثير آن بر شيراز بعنوان يک کلان شهر و بزرگترين شهر نيمه جنوبي کشور علاوه بر اينکه مي تواند نقش اين پديده ها را در سيماي فضايي آن روشن کند، فرصتها و تهديدهاي احتمالي را نيز برجسته خواهد نمود.

در اين پژوهش تلاش شده است با استفاده از مطالعات ميداني، تفسير نقشه هاي توپوگرافي و تهيه نقشه ژئومرفولوژي عوارض محدوده اي که شيراز بر آنها واقع شده شناسايي و با ترسيم نقشه ها و تهيه تصاوير اين تأثير پذيري مشخص گردد.

نتايج بدست آمده نشان مي دهد که هر چند هسته اوليه شهر در دشت بنا شده است، اما روند و جهت توسعه آن به گونه اي رقم خورده است که امروزه چشم اندازهاي دره اي، دامنه اي و رودخانه اي در ساختار فضايي آن قابل مشاهده است، و هر کدام از اين پديده ها بر شبکه ارتباطي و تنوع سيماي شهر تأثير ويژه خود را اعمال نموده اند.