تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : سمانه جعفري

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر جمشيد مظاهري

تاريخ دفاع : 28/6/85

رشته و گرايش : زبان فارسي-ادبيات

استاد مشاور : دکتر محسن محمدي فشارکي

نقد شروح خليل خطيب رهبر

چكيده

استاد معظم جناب آقاي دکتر خطيب رهبر در حوزه ادب کهن فارسي چهره اي شناخته شده اند و در اين مختصر نيازي به معرفي چون مني ندارند . متون معتبر فارسي مانند «تاريخ بيهقي»، «مرزبان نامه»، «گلستان»، «غزليات سعدي» و «غزليات حافظ» که معظم له با شرح و توضيح به چاپ رسانده اند ، سالهاست کتب درسي سطوح مختلف دانشکده هاي ادبيات کشور و از مراجع استادان اين رشته است.

در رساله حاضر ، نويسنده اين سطور با اذعان به مراتب دانش حضرت ايشان و امتنان از آن بزرگوار بجهت خوشه چيني از خرمن فضل استاد معظم ، کوشيده است آنچه را در تضاعيف افادات آن جناب در حواشي متون نام برده مبهم و سهو آميز پنداشته به معرض بحث و نقد آورد.

اين نيز گفته آيد که چه بسا مواردي را که مطرح نموده و بر آن انگشت ايراد نهاده ام نادرست نباشد و فهم قاصر من از درک مقصود استاد بازمانده ، آن را سهو و لغزش ايشان دانسته است.