تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : روح الدين مبارز

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر مرتضي حاج حسيني

تاريخ دفاع : 28/6/85

رشته و گرايش : فلسفه-منطق

استاد مشاور : -

منطق‌هاي چند ارزشي لوكاسيه ويچ و پست و زير ساختهاي فلسفي آنها

چكيده

منطق‌هاي چند ارزشي، منطق هايي هستند كه از نا خرسندي تمايل رايج به انحصار ارزشها در صدق و كذب ناشي شدند . اين انحصار ارزشها در صدق وكذب موجب مشكلات عديده‌اي گرديد كه در منطق دو ارزشي قابل حل نمي باشد ؛از جمله‌ي اين مشكلات مي‌توان به پارادوكسهاي معنايي ،مساله‌ي مكانيك كوانتوم و ... اشاره نمود.مسائل فوق از جمله مسائلي بودند كه كساني همچون لوكاسيه‌ويچ وپست با معرفي سيستم چند ارزشي خود در صدد رفع آنها بر آمدند.

در اين سيستمها لوكاسيه ويچ با معرفي سيستمهاي با ارزش صدق سه ودر مرحله بعد با ارزش صدق بي نهايت ارزشي در مقام پاسخگويي به پارادوكسهاي موجود برخاست و از سويي ديگر پست با معرفي ماتريسهاي منطقي كه در كل با سيستم بي نهايت ارزشي لوكاسي ويچ هم خواني فراواني داشت،سعي در حل اين پارادوكسها داشتند.

در اين رساله با توجه به اهداف تحقيق سعي شده به بررسي ساختارهاي صوري و معنايي اين منطق هاي چند ارزشي با تكيه بر زير ساختهاي فلسفي آنهاپرداخته شود.

واژه‌هاي كليدي: منطق‌هاي چند ارزشي، اصل موضوع، معنا شناسي،ساختار نحوي، جمله‌هاي ممكن الصدق مربوط به آينده، جبر منطق‌هاي چند ارزشي.