تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : نجيم نجيمي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر مهدي اديبي سده- دکتر بهجت يزدخواستي

تاريخ دفاع : 29/6/85

رشته و گرايش : علوم اجتماعي- جامعه شناسي

استاد مشاور : -

بررسي جامعه شناختي عوامل مؤثر بر رضايتمندي گردشگري (مطالعه موردي، گردشگران خارجي شهر شيراز)

چكيده

هدف اين پژوهش که در حيطة جامعه شناسي مطرح است، بررسي جامعه شناختي عوامل مؤثر بر رضايتمندي گردشگري در شهر شيراز از ديدگاه گردشگران خارجي مي‌باشد كه ما به شناسايي ديدگاه گردشگران در مورد رضايتمندي و علل نارضايتي آنها در شهر شيراز پرداخته‌ايم. به دليل آنكه بهره‌برداري از توانها و قابليتهاي گردشگري در هرمنطقه مي‌تواند زمينه‌ي پويا براي توسعه‌ي آن منطقه فراهم نمايد، تحليل توانها وقابليتهاي مذبور به گونه‌اي جامعه‌شناختي، ضرورتي ويژه خواهد داشت. اين تحقيق به شيوة پيمايشي انجام شده و داده‌ها به وسيلة پرسشنامه انگليسي از يك نمونه 250 نفري از گردشگران خارجي شهر شيراز جمع‌آوري شده است. در اين تحقيق از نظريه سلسله مراتب نيازهاي مازلو، تئوري مبادله هومنزو تئوري وسيله و هدف مرتن جهت تبيين رضايتمندي گردشگري استفاده شده است.

نتايج تحقيق نشان مي‌دهد كه بين متغيرهاي مستقل آگاهيهاي گردشگري، تبليغات، موقعيت سياسي ايران، جاذبه‌هاي تاريخي و فرهنگي، امكانات گردشگري، پذيرش ارزشها و هنجارها و متغير وابسته رضايتمندي گردشگري رابطة مثبت و معناداري وجود دارد.

نتايج تحليل چند متغيره نشان مي‌دهد كه جذابيت آثار تاريخي و فرهنگي، احساس امنيت، امكانات گردشگري، منابع تبليغاتي، متغيرهايي هستند كه داراي بيشترين اثرات بوده و در متن رضايتمندي گردشگري وارد معادله رگرسيون شده و توانسته‌اند بيش از نيمي از تغييرات متغير وابسته را تبيين كنند. با توجه به اين كه بيش از نيمي از واريانس متغير وابسته (رضايتمندي گردشگري) به وسيلة مدل تحقيق تبيين شده، به نظر مي‌رسد مدل نظري تحقيق كه برگرفته از نظريات مازلو، هومنز و مرتن مي‌باشد، براي سنجش رضايتمندي گردشگري مدل مناسب و كارايي بوده است.