تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : علي مراد حسيني

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر مرتضي حاج حسيني

تاريخ دفاع : 28/6/85

رشته و گرايش : فلسفه-غرب

استاد مشاور : -

مباني فلسفي سکولاريسم در دورة جديد قرون (19-15)

چكيده

اين پژوهش كه كار عمده اش بررسي مباني فلسفي سكولاريسم در دورة جديد، قرون )19-15( است. به نظر فلاسفه، جامعه شناسان، دانشمندان، روشنفكران و ... در مورد اين موضوع پرداخته است. روش تحقيق در اين پژوهش كتابخانه اي و تحليلي است. ابتدا منابع مربوطه مطالعه و از آنها فيش برداري شده است. سپس با توجه به سؤالات ويژه به تحليل داده ها پرداخته و در نتيجه، تحليل ها يادداشت شده و پس از آن به نگارش موضوع برحسب فصول تعيين شده مبادرت شده است. نتايج پژوهش نشان داد.که سکولاريسم فرايندي تاريخي است که قدمتي ديرينه دارد و از مؤلفه هاي گذر به مدرنيته است، چند چهره بودن اين پديده در بستر تاريخ انديشه، وجودش را در هر مقطع زماني تأييد مي کند .با اين اوصاف تحليل و بررسي اين موضوع در دل خود مبانيي چون علم گرايي،عقل گرايي،انسان گرايي،نفي تئوري الهي حکومت،تجربة ديني، فردگرايي، نسبي گرايي و در نهايت عرفي شدن را دارد و خلاصه اينکه فلاسفة برجستة دورةجديد، قرون(19-15)به نحوي از انحا نه تنها در منظومة فلسفي خود باعث ترويج سکولاريسم گشته اند بلکه نظام انديشه شان برمباني سکولاريسم بنا شده است.