تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : يحيي صولتي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر محمدعلي اژه اي

تاريخ دفاع : 19/6/85

رشته و گرايش : فلسفه-غرب

استاد مشاور : دکتر فتحعلي اکبري

شهود ذوات در پديدارشناسي هوسرل

چكيده

هوسرل در پديدارشناسي به دنبال دستيابي به يک شناخت يقيني از پديدارهاست تا بتواند ماهيت و حقيقت اين امور را کشف کند و به همين خاطر هوسرل آن را تحت عنوان شهود ذوات مي آورد، شهود همان التفاتي است که تحقق مي يابد ، منظور از شهود ماهيات اين است که در جريان آگاهي آنچه در ذهن پديدار مي شود و براي ذهن کشف مي گردد همان ماهيت و ذات اين پديدارها مي باشد و به همين خاطر عنوان روش فلسفي خود را پديدارشناسي مي خواند. لذا اين قسمت مهم ترين بخش اساسي فلسفة هوسرل مي باشد که بدون توجه به آن پديدارشناسي هوسرل کاملاً بي معنا و سترون خواهد بود. ساير فقره هاي پديدارشناسي مانند حيث التفاتي، بداهت، تأويل و.... تنها بر اين ستون اصلي پديدارشناسي تکيه دارند. پس شناخت همواره در اثر التفات به چيزي حاصل مي شود که متعلق آن همواره بصورت سيلان محض حالات آگاهي ظاهر مي گردد.

بطور کلي آگاهي براي هوسرل مستقل از انسان مطرح مي شود بر خلاف ايده آليست ها که تمام جهان را در ذهن خلاصه مي کنند. اگر چه هوسرل از قوام بخشي آگاهي در ذهن سخن مي گويد در اينجا به معناي اين است که ذهن در جريان آگاهي همواره متوجه به يک متعلقي است که بدون آن اصلاً نمي توان از آگاهي سخن گفت.

بنابراين هوسرل اختلاف اصلي ميان ايده آليست ها و رآليست ها را با روش پديدارشناسي خود از بين برد و بجاي آن تعامل ذهن و عين را مطرح ساخت و نهايتاً با اين روش است که هوسرل سوداي دستيابي به معرفتي يقيني را پيش مي کشد.