تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : کرمعلي کيانپور

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر رسول رباني خوراسگاني- دکتر فريدون وحيدا

تاريخ دفاع : 29/6/85

رشته و گرايش : علوم اجتماعي- جامعه شناسي

استاد مشاور : -

بررسي رابطه بين عوامل اجتماعي – فرهنگي با ميزان آگاهي معلمان از حقوق شهروندي در شهر بروجن

چكيده

پژوهش حاضر با عنوان «بررسي رابطه بين عوامل اجتماعي- فرهنگي با ميزان آگاهي معلمان از حقوق شهروندي در شهر بروجن» با هدف شناخت مهم ترين عوامل اجتماعي- فرهنگي مؤثر بر ميزان آگاهي معلمان از حقوق شهروندي طي شش فصل تنظيم شده است. مهم ترين مسئله اي كه مورد پيگيري قرار مي گيرد اين است كه «آيا عوامل اجتماعي- فرهنگي (آموزشهاي اجتماعي، دسترسي و استفاده از وسايل ارتباط جمعي، مشاركت در عرصه هاي عمومي، طبقه اقتصادي اجتماعي، سن، جنس و تحصيلات) مي تواند تغييري در ميزان آگاهي معلمان از حقوق شهروندي ايجاد نمايد؟

در راستاي اين اهداف و سؤالات به شناسائي تاريخچة حقوق شهروندي در ايران و جهان و بررسي مباني نظري موضوع پژوهش اقدام نموده و نظرات و ايده هاي انديشمندان دوره هاي مختلف تاريخي و مكاتب مختلف سياسي- اجتماعي بيان شده است. به منظور اجراي پژوهش هفت فرضيه با استفاده از روش پيمايشي و تكنيك پرسشنامه با حجم 40 سؤال در نمونه اي به تعداد 384 نفر از معلمان مقاطع مختلف تحصيلي شهر بروجن در نظر گرفته شد. در تحليل آماري پژوهش از شيوه هاي آمار توصيفي (ميانگين، فراواني، درصد و ...) و شاخص هاي آمار استنباطي (ضريب همبستگي پيرسون، رگرسيون و ...) استفاده شده است. يافته هاي آماري و تجزيه و تحليل آنها حاكي تاييد 5 فرضيه و رد دو فرضيه مي باشد و در پايان نتايج زير بدست آمده است: بين ميزان دسترسي و استفاده از وساير ارتباط جمعي، ميزان مشاركت در عرصه هاي عمومي، تحصيلات سن، جنس با ميزان آگاهي از حقوق شهروندي رابطه معنادار وجود دارد. ميزان رابطه براي متغيرهاي ميزان دسترسي و استفاده از وسايل ارتباط جمعي و ميزان مشاركت در عرصه هاي عمومي با ميزان آگاهي از حقوق شهروندي 10/0 بوده است و اين رابطه در سطح خطاي 05/0P معنادار بوده است.

بين سن و تحصيلات افراد و ميزان آگاهي از حقوق شهروندي رابطه معنادار بوده و از طريق تحليل واريانس مقدار (f) به ترتيب برابر با 165/9 و 129/6 بوده است.

براي تحليل متغير جنس از آزمون t-test استفاده شد. كه با سطح معناداري (000/0) و درجه آزادي382 مقدار t برابر با 90/5 بوده كه تفاوت ميانگين بين دو جنس معنادار بوده و مقدار آن برابر با 53/2 بوده است.

استفاده از تحليل واريانس تفاوت ميانگين طبقات مختلف مورد تحليل قرار گرفت و با توجه به اينكه مقدار f برابربا 051/2 و سطح معناداري 13/0 بوده است. لذا واريانس طبقات از لحاظ آگاهي از حقوق شهروندي در بين طبقات و درون طبقات تفاوتي با هم نداشتند.

متغير آموزشهاي اجتماعي و ميزان آگاهي از حقوق شهروندي رابطه معناداري با هم نداشتند زيرا مقدار ضريب پيرسون برابر با (08/0)بوده و سطح معناداري آن 10/0 كه در سطح خطاي05/0 P معنادار نيست.

در پايان از طريق رگرسيون چند متغيره و تحليل مسير تأثير مستقيم و غير مستقيم متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته را محاسبه نموده كه مقدار (54/0=R2) بوده است.