تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : حسين مردانيان

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر جواد خوشحال

تاريخ دفاع : 19/4/85

رشته و گرايش : جغرافياي طبيعي-اقليم شناسي

استاد مشاور : دکتر ايران غازي- دکتر باقر بهيار

بررسي اقليم کشاورزي منطقه جرقويه سفلي با تاکيد برکشت پسته

چكيده

در اقليم كشاورزي، شناخت ويژگيهاي اقليمي هر منطقه به منظور تطابق داشتن آن با كشت هر گياه و در نظرگرفتن احتمال رخدادهاي نامطلوب جهت جلوگيري از آسيب هاي گياهي و بالا بردن توليد حائز اهميت است.

در اين تحقيق سعي شده است تا شرايط محيطي و اقليمي كشت پسته در منطقه جرقويه سفلي كه يكي از مناطق مستعد كشت پسته در استان اصفهان مي باشد، مورد بررسي قرار گيرد.

در اين تحقيق از روش تركيبي، اسنادي و ميداني استفاده شده است. در روش اسنادي اطلاعات از منابع و سازمانهاي مختلف جمع آوري شده، سپس با ايجاد يك سايت هواشناسي محلي در باغ آزمايشي اقدام به ديده بانيهاي فنولوژيكي و هواشناسي در طي سالهاي 84-1383 گرديد. آنگاه داده ها با استفاده از نرم افزارهاي SPSS، Excel و به كمك آمار توصيفي، داده ها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

يافته هاي اين تحقيق نشان مي دهد كه طول دوره فعاليت بيولوژيكي پسته در اين منطقه 273 روز مي باشد كه در اين مدت گياه در مجموع به 6/4234 درجه-روز حرارت در فازهاي مختلف نياز دارد. در اين دوره از ميان عناصر اقليمي، بارش و تابش خورشيد مي تواند براي گياه محدوديت ايجاد کند ، اما رطوبت نسبي هوا و نوع خاكها براي َآن محدوديتي ايجاد نمي كنند. كسب چندين جدول و رابطه براي پيش بيني تاريخ احتمالي آغاز، طول و توسعه هر فاز فنولوژيكي و همچنين روبرو شدن با سرماي ديررس بهاره و زودرس پائيزه در منطقه از ديگر يافته هاي اين تحقيق است.

اگر چه درجه حرارت عامل شروع كننده و موتور فرايندهاي بيداري و رشد هر گياه در دوره فعاليت بيولوژيكي مي باشد اما همين عامل مي تواند باعث توقف و يا نارساشدن گردد و يا بطور كلي نابودي آن را موجب شود. شناخت درجه حرارتهاي لازم و مطلوب در هريك از فازهاي فنولوژيكي و درجه توسعه هر فاز با توجه به مجموع واحدهاي حرارتي كسب شده و نيز آستانه هاي حداقل و حداكثر آستانه مقاومت گياه و نيز ميزان رطوبت نسبي و آب مورد نياز آن مسائلي است كه بايد براي كشت هر گياه در نظر گرفته شود. علاوه بر آن ويژگيهاي خاك نيز از موضوعاتي است كه در بررسيهاي محيط بايد مدنظر قرار گيرد. شناخت اقليم هر منطقه به منظور تطبيق يا عدم تطبيق آن براي كشت هر گياه موضوعي است كه در تمام مناطق بايستي انجام گيرد و احتمالات برخورد مراحل مختلف رشد گياه با رخدادهاي مساعد و نامساعد مشخص شود كه در اين تحقيق اين عمل براي كشت پسته انجام شد.