تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : حيدر فرامرزي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر مهدي اديبي سده- دکتر وحيد قاسمي

تاريخ دفاع : 3/4/85

رشته و گرايش : علوم اجتماعي- جامعه شناسي

استاد مشاور : دکتر محمود کتابي

بررسي فرصتها و چالش‌هاي جنبش‌هاي اسلامي در عصر جهاني شدن مطالعه موردي: جنبش اخوان المسلمين

چكيده

اين پژوهش با عنوان فرصت ها و چالش هاي جنبش اسلامي با محوريت جنبش اخوان المسلمين در عصر جهاني شدن،در مرحله اول در پي شناخت فرصت ها و چالش هاي جهاني از طريق مؤلفه هاي دموکراسي ،دولت –ملت و هويت جنبش هاي اجتماعي مي باشد .در مرحله دوم با بررسي سوالات تحقيق در پي شناخت پيامد هاي مهم اين پديده بر روي ابعاد مختلف جنبش اخوان المسلمين است.

روش تحقيق بکار گرغته شده در اين پژوهش روش تحليل توصيفي و تبييني است.ابتدا بر اساس روش توصيفي مباحث اساسي تحقيق از طريق مطالعات کتاب خانه اي با استفاده از آمار ، ارقام ،جزوا ت، سايتهاي اينترنيتي ونيز کتابهاي دسته اول جنبش اخوان المسلمين به شکلي منظم توصيف شده و آنها را در قالب متغير مستقل و وابسته دسته بندي کردهايم و در نهايت رابطه آنها با همديگرتحليل و تبيين شده است.

پس از بررسي آراء و نظريات مطرح شده در زمينه مورد مطالعه از جانب متفکران مختلف متغيرهاي مورد مطالعه،توصيف و تبيين آنها نتايج زير حاصل گشته است:جهاني شدن با فراهم آوردن زمينه تبليغ هويت ديني ،فعاليت قانوني و آزاد ، فعاليت خيريه و عام المنفعه براي جنبش اخوان المسلمين فرصت فراهم ميکند.از سوي ديگر با تقويت هويت عام گرا و مصرفي ونيزدامن زدن به پديده «سياست زدگي» اين جنبش را دچار چالش مي کند.تاثيرات جهاني شدن از طريق فرايند دموکراتيزاسيون بر جنبش اخوان المسلمين مشروعيت قانوني، فعاليت آزاد ، فعاليت پارلماني ونيز پديده «سياست زدگي» مي باشد. جهاني شدن دولت - ملت را دجار بحران مشروعيت ،بحران هويت و کاهش نظارت بر شهروندان ميکند. و نهايتا اينکه جهاني شدن با دامن زدن به بحران هويت ،هويت هاي عام گرا ، خاص گرا و مصرفي را تقويت و بازسازي مي کند.