تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : محسن کشاورز

دانشکده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر مرتضي نورائي

تاريخ دفاع : 29/3/85

رشته و گرايش : تاريخ- ايران دوره اسلامي

استاد مشاور : دکتر مرتضي دهقان نژاد

جغرافياي تاريخي عشاير ايل خمسه در صد سال اخير

چکيده

ايل خمسه مركب از پنج طايفه به نامهاي عرب، بهارلو، اينانلو، نفر و باصري مي‌باشد. اين ايل در زمان ناصر الدين شاه جهت مقابله عليه ايل بزرگ قشقايي شكل گرفت. رئيس و باني اين ايل از خاندان قوام الملك شيرازي بود. ايل خمسه در تاريخ صد سال اخير نقش زيادي داشته است از جمله در انقلاب مشروطه، جنگ جهاني، پليس جنوب و مسايل سياسي ديگري خود را نشان داده است.

روش تحقيق در پايان‌نامه تاريخ شفاهي، اسنادي و با استفاده از امكانات كتابخانه‌اي و شيوه تحليل محتواست. اين رساله شامل پيشگفتار و چهار فصل و يك نتيجه گيري مي باشد. در فصل اول به كليات و چشم اندازهاي واژه هاي ايلات و عشاير مي‌پردازيم. در فصل دوم در مورد پيدايش ايل خمسه و قلمرو جغرافيايي اين ايل مي پردازد كه موقعيت جغرافيايي هر كدام از ايلات تشكيل دهنده و معرفي اين ايلات مي پردازد. در فصل سوم نقش سياسي كه اين ايل در تاريخ يكصد سال اخير داشته مي پردازد. در فصل چهارم به تحولات فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي اين ايل مي پردازد و در فصل پنجم به نتيجه گيري اين بحث مي‌پردازد.