تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : داريوش براتي

دانشکده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر اصغر منتظرالقائم

تاريخ دفاع : 30/1/85

رشته و گرايش : تاريخ-اسلام

استاد مشاور : دکتر علي اکبر کجباف

دولت هاي شيعه در دکن

چکيده

با فروپاشي دولت بهمني در سال933 هـ‌ . ق /1347 م پنج دولت كوچك به وجود آمد كه شامل :

1 -عادل شاهيان 2 - نظام شاهيان 3- قطب شاهيان 4- بريد شاهيان 5- عماد شاهيان مي باشدكه از اين پنج دولت سه دولت عادل شاهيان نظام شاهيان و قطب شاهيان شيعه مذهب بوده و دو دولت سني كه مذهب مي باشند . از اين سه دولت شيعه مذهب اجداد مؤسسين دو دولت قطب شاهيان و عادل شاهيان به ايرانيان مي رسد و آنها از ايران به هند مهاجرت كرده‌اند . اين سه دولت ارتباط فرهنگي خوبي با ايران كه صفويان در آن حاكم بودند برقرار كردند ولي اختلافات داخلي آنها كه اكثراً براي تصرف يك قلعه يا شهري بود باعث كاهش قدرت آنها شده آنها در طول تاريخ يك مرتبه متحد شدند بر عليه ويجانگر و در جنگ تاكيلوت او را شكست دادند با اين شكست مرز اين سه دولت با بابريان هم مرز شدند و با به قدرت رسيدن اورنگ زيب اين سه دولت خراجگذار بابريان شدند.

ايرانيان در شكوفائي هنر و فرهنگ اين سه دولت نقش مهمي را ايفا كردند و علاقه اين سه دولت به مقامات صفويه باعث شدن كه شاهان صفويه از آنها حمايت كنند . ولي اين حمايت فقط در مكاتبات صفويه مشاهده شده است و عملاً هيچ گاه در برابر بابريان از آنها حمايت نكردند و بالاخره با قوي شدن بابريان آنها خراجگذار شده و در دولت بابريان هضم شدند.