تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : حسن خادمي

دانشکده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر علي اکبر کجباف

تاريخ دفاع : 30/11/84

رشته و گرايش : تاريخ-ايران دوره اسلامي

استاد مشاور : دکتر مهدي مهرعليزاده

رامهرمز در گذر تاريخ

چکيده

رامهرمز از جمله شهرهاي خوزستان است که به دليل موقعيت خاص خود از دوران باستان مورد توجه پادشاهان بوده است. کشف قصري عيلامي در رامهرمز قدمت آن را به دوران عيلام مي رساند. در دوره ساساني رامهرمز از جمله شهرهايي بود که پادشاهان ساساني به آن توجه خاص داشته و مرکز ضرب سکه بوده است. موقعيت ارتباطي آن سبب شد که در دوران اسلامي نيز مورد توجه قرار گيرد. حضور خوارج، زنگيان، صفاريان و پس از آن آل بويه بيان گر اين مسئله است.

در دوران آل بويه اين شهر به صورت يکي از برزگترين انبار غله ايران در آمده، بدليل عمران آباداني در آن از نظر فرهنگي نيز رشد قابل توجهي داشت. بطوري که علما و دانشمندان از جمله ابن خلاد رامهرمزي در اين شهررشد و نمو نمودنداين شهر تا پايان قرن هشتم نيز رونق خود را حفظ کرد و حتي در اين دوره از جمله صادر کنندگان پارچه هاي ابريشمي بود. در دوران صفويه حضور مشعشعيان و افشارها سبب شد که از طرف دولت صفوي اين شهر مورد حمله قرار گيرد. در دوران افشاريه و زنديه بدليل شورش هايي که در خوزستان عليه حکومت مرکزي صورت گرفت. اين شهر نيز تحت تاثير حوادث اين دوره قرار داشت.

عقب ماندگي، ويراني و سقوط اين شهر از زماني آغاز شد که حکومت قاجار براي سرکوب شورش خوانين بختياري حملات متعددي به خوزستان و شهر رامهرمز داشت. از طرف ديگر ظلم و ستم حکام قاجار در خوزستان و درگيريهاي اعراب با بختياريها از ديگر عواملي بود که به اين عقب ماندگي دامن زد.