تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : غلامرضا مراديان

دانشکده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر حسين ميرجعفري

تاريخ دفاع : 27/2/85

رشته و گرايش : تاريخ- ايران دوره اسلامي

استاد مشاور : دکتر فريدون الهياري

تاريخ تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي فارس در دورة تيموريان

چکيده

با سقوط حکومت آل مظفر توسط تيمور در فارس، حاکميت تيموريان در اين منطقه آغاز گرديد. حکام تيموري فارس توانستند ثبات سياسي در منطقه ايجاد نمايند. در پرتو ثبات سياسي، علوم و هنر در فارس رشدي چشمگير يافت و با تلاش و حمايت حکام تيموري منطقه و مير سيد شريف جرجاني وضعيت علوم در فارس از رونق قابل توجهي برخوردار گشت. حکام تيموري فارس عبارت بودند از : عمر شيخ بن تيمور، پير محمد بن عمر شيخ، اسکندر ميرزا، ابراهيم سلطان و عبدالله بن ابراهيم سلطان. اين حاکمان با حمايت مالي و استقرار ثبات سياسي در فارس، مکتب هنري شيراز را رونق بخشيدند. اين مکتب هنري با حمايت ابراهيم سلطان تيموري با مکتب هنري هرات در ارتباط بود.

فارس در قرن نهم يکي از مهم ترين پايگاههاي فرقة صوفية نعمت اللهي گرديد. مذهب مردم فارس در دورة تيموريان تسنن بود. گروهي از علماي مذهبي فارس به مکه و مدينه مهاجرت نمودند. علما و بزرگان فارس در دورة تيموريان عبارت بودند از: حافظ شيرازي، سيد شريف جرجاني، شاه داعي، بو اسحاق اطعمه، زرکوب شيرازي، جنيد شيرازي و شرف الدين علي يزدي. پر نفوذترين گروه جامعة فارس در دورة تيموري، سادات و علماي مذهبي بودند. وضعيت اقتصادي فارس در دورة تيموريان در بعد کشاورزي نامطلوب و در بعد تجاري مطلوب بوده است.

تيموريان فارس در سال 857 ه.ق توسط جهانشاه ترکمان منقرض شدند. از عوامل سقوط تيموريان در فارس مي توان به نزاع هاي داخلي، نارضايتي مردم از رفتار حکام تيموري، ظلم و اجحاف مأموران مالياتي حکام تيموري و چالاکي و نيرومندي ترکمانان اشاره نمود.