تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : صغري اکرمي ابرقويي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر محمدحسين رامشت- دکتر مسعود معيري

تاريخ دفاع : 28/1/85

رشته و گرايش : جغرافياي طبيعي-ژئومورفولوژي

استاد مشاور : دکتر سيد ابوالفضل مسعوديان

ايزوستازي برود تي- حرارتي منطقه آباده، ابرقو و تعامل ژئومورفيک آنها

چكيده

شواهد نشان ميدهد كه در طول تاريخ زمين شرايط آب و هوايي بارها دستخوش تغيير و تحول كلي شده وبه دنبال آن شرايط جغرافيايي و از جمله شرايط ژئومورفولوژيك تغيير كرده است. حتي در كواترنر كه كوتاهترين و جديد ترين دوره زمين شناسي است،آب و هواي سياره زمين چندين بار متحول گشته و سيماي فيزيكي زمين شديدا تغيير نموده است . تحولات اقليمي دوران چهارم براي اولين بار از روي آثار مرفولوژيكي يخچالها در اروپا شناخته شده است .آثار مرفولوژيكي يخبندان كواترنر در ايران از اواخر قرن 19 شناخته شده بود .مطالعه در زمينه نحوه تغييرات حرارتي ايران در دوران چهارم و تأثيرگذاري در سيستم هاي شكل زا يكي از مباحث بنيادي در مطالعات شناخت سرزميني يک منطقه است. بديهي است اطلاع از چنين روابطي مي‌تواند پتانسيل‌هاي بالقوه و نحوه تغييرات آنها را به ما نشان ‌بدهد. اين امر به طور مستقيم در بهره برداري از محيط و حفاظت از آن، حدود آستانه‌ها و تحريك پذيري‌هاي محيطي اطلاعات ذي قيمتي براي ما توليد مي‌كند. منطقه مورد مطالعه که شامل دو منطقه ابرقو و آباده است و اين دو منطقه جزئي ازاستان يزد و فارس مي باشند از لحاظ اقليمي با هم تفاوت دارند . بطوري كه يكي چاله برودتي و ديگري چاله حرارتي است . اين تفاوت فاحش تأثير بسزايي بر روي يكديگردارد. بطوري كه تغيير در يكي از اين چاله‌ها اثر شکلي و اقليمي بر چاله ديگر مي‌گذارد. با استفاده از اين اطلاعات مي‌توان در آينده برنامه ريزي‌هايي روي آن انجام داد.با توجه به اينكه منابع آبي ورفتار آنها و ميزان ذخيره سازي آن در اين مجموعه مورد بررسي و تحقيق قرار مي گيردلذا مشخص نمودن ويژگي هاي حرارتي و ترموديناميک دو کانون حرارتي – برودتي آباده ، ابرقو و شناخت رابطه تعاملي بين سيستمهاي مورفيک ناشي از کانون حرارتي- برودتي فوق بايد مطالعه گردد و رابطه بين آنها مشخص گردد . اين تحقيق مي‌تواند از نظر بنيادي مرزهاي دانش ما را به ويژه در علم ژئومرفولوژي ايران گسترش دهد . اين پژوهش يک تحقيق تحليلي از دو سيستم مفهومي چاله هاي برودتي و حرارتي و نحوه تعامل آنها با يکديگر در قالب نظريه پرات است و سعي شده خروجي اين تعاملات بر سيستم هاي شکل زا در منطقه ابرقو – آباده ارزيابي و تفاوت آن آشکار شود. در نهايت به اين نتيجه رسيديم که بر اساس قانون دوم ترموديناميک که در مورد پخش وتوزيع انرژي در محيط است ؛ اين دو منطقه داراي تعامل ترموديناميکي هستند و اين تعامل از دوران يخچالي يا به عبارتي از دوران چهارم تا زمان حاضر بر قرار بوده است و اين تعامل ترموديناميکي را هم مي توان در سيستم شکل زاي منطقه مشاهده نمود.به طوري که منطقه مورد مطالعه داراي دو نوع سيستم شکل زا مي باشد . سيستم هاي شکل زاي منطقه تحت تاثير عملکرد يخچال در دوران يخچالي بوده است اما در دوران بين يخچالي دو کانون تحت تاثير فرايندهاي آبي و بادي قرار گرفته اند. همچنين وجود دو سيستم شکل زا در منطقه گواه تغييرات اقليمي در اين مناطق است .