تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : صفرعلي بهادري

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر مسعود معيري- دکتر محمدحسين رامشت

تاريخ دفاع : 21/12/84

رشته و گرايش : جغرافياي طبيعي-ژئومورفولوژي

استاد مشاور : دکتر حبيبي نوخندان

رديابي آثار ژئومورفيک تغييرات اقليمي در منطقه سميرم

چكيده

ماهيت اكثر اشكال و فرايندهاي بيروني زمين اساساً تابع شرايط اقليمي حاكم بر يك منطقـه در طـي زمان مي بـاشد. لـذا آثـار و شـواهـد تغييرات اقليمي دوران چهارم كه مهم ترين آنها وجود آثار يخچالي باقي مانده از اين دوره مي باشد توانسته پديده هاي متنوع ژئومورفولوژي را در سطح خارجي پوسته زمين بر جاي بگذارد و با توجه به اين آثار و شواهد مي توان شرايط اقليمي گذشته را بازسازي نمود.

مطالعه يخچال شناسي در ايران به سال 1933 و كارهاي بوبك نسبت داده مي شود، اما محققين ايراني به ويژه در ده سال گذشته تحقيقات عميق تري نسبت به شرايط اقليمي در ايران دوران چهارم به عمل آورده و طبيعي است كه دست آوردهاي جديدي نيز نصيب آنها شده باشد.

در اين رساله ابتدا با تعمق در آمار اقليمي ثبت شده فعلي و استفاده از روش رايت خط مرز برف دائمي در منطقه به دست آمد وبا استفاده از آمار دما و بارش کنوني منطقه، به بازسازي شرايط دمايي گذشته منطقه در کواترنر مبادرت شده و تفاوت دمايي اکنون با گذشته منطقه، خط تعادل آب و يخ در منطقه به دست آمد. در اين نـواحي به غير از آثـار معمول يخچالـي، پديـده هاي ديگر يخچالي چـون يخسـارها (كلاهك يخي)قابـل رديابي مي باشد.

در مرحله بعد با اتكا به آثار و شواهد ژئومرفيك باقي مانده از يخسار هاي دوران چهارم، يكي از مناطقي كه تحت حاكميت اين يخ هاي ورقه اي بوده يعني منطقه سميرم مورد شناسايي قرار گرفت و در نتيجه با روش هاي معمول در ژئومورفولوژي به بازسازي شرايط محيطي منطقه در سردترين فاز يخي عهد چهارم پرداخته و براي اولين بار وجود آثار يخساري در منطقه سميرم اثبات گرديد.

در پايان منطقه سميرم به عنوان محدوده حاصلخيز با وجود پهنه عظيم يخي و نهشته هاي حاصلخيز آن براي کشاورزي معرفي و پديده هاي آثار يخچالي چون سيرک، و دره هاي يو شکل مکان مناسبي براي دانش پژوهان و علاقه مندان به فسيل زنده گذشته است. اميد است که اين اثر در شناخت منابع طبيعي منطقه و استفاده بهينه از آن موثر واقع شود .