تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : آمنه نادري

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر علي اصغر باباصفري

تاريخ دفاع : 23/3/85

رشته و گرايش : زبان فارسي-ادبيات

استاد مشاور : دکتر محسن محمدي فشارکي

تحليل و مقايسه قهرمانان چهار منظومه عاشقانه

چكيده

ادبيات فارسي عرصه هاي متفاوتي دارد که يکي ازگسترده ترين و متنوع ترين آن ، ادبيات غنايي است. در اين ميان سهم داستانهاي عاشقانه از گونه هاي ديگر بيشتر است. داستان سرايي عاشقانه در ادبيات فارسي با عنصري آغاز مي شود و با نظامي گنجوي به اوج و کمال مي رسد. پس از نظامي نيز شمار زيادي از شاعران به پيروي از آثار او پرداخته اند.

اما پيش از نظامي کامل ترين منظومه بر جاي مانده، ويس و رامين فخرالدين اسعد گرگاني است ، که نظامي از آن تاثير پذيرفته است. به همين جهت در اين پايان نامه ، ويس و رامين به سببب پيشگامي و اهميت آن و خسرو و شيرين و ليلي و مجنون نظامي به سبب شاهکار بودن و تاثير بر آثار پس از خود و گل و نوروز خواجوي کرماني به خاطر زيبايي و موفقيت خواجو در تتبع از نظامي برگزيده شده اند.

از آنجا که داستانها بر محور قهرمانان مي گردد به بررسي و مقايسه و تحليل قهرمانان اصلي و فرعي و ذکر ويژگيها و خصوصيات فردي و روانشناختي آنان پرداخته شده است. نکته اي که اشاره به آن ضروري به نظر مي رسد اين است که منظور از بررسي ويژگيهاي شخصيتي ، پرداختن به مبحث شخصيت و شخصيت پردازي نيست . اين نکته در مقوله عناصر داستان مي گنجد. قصد ما تنها بررسي ويژگيهاي قهرمانان و بعضا خصوصيات روانشناختي آنان در حيطه خود داستانهاست.

بدين ترتيب اين ويژگيها ذيل پنج فصل تنظيم گرديده است : فصل اول شامل خلاصه و پيشينه داستا نهاست و فصل دوم به خصوصيات اخلاقي آنان مربوط است. فصل سوم درباره عشق و گستره آن در ميان قهرمانان بحث مي کند ، در فصل چهارم به تاثير محيط بر ايشان توجه شده است و فصل پنجم به بيان زيبايها و توصيفات قهرمانان اختصاص دارد. تلاش شده است در برخي قسمتها با آوردن جدول ها و رسم نمودارها مباحث پايان نامه به صورت عيني تر و ملموس تر بيان گردد.