تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 23/7/84

رشته و گرايش : تاريخ-ايران دوره اسلامي

استاد مشاور : مهدي مهرعليزاده

نام و نام خانوادگي : کورش بابلي

دانشکده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر لقمان دهقان نيري

کرمانشاه در دوره‌ي قاجار

چکيده

در اين تحقيق كه با عنوان «كرمانشاه در دورة قاجار» مي باشد به بررسي شناخت مختصر كرمانشاه ، اهميت ارتباطي و نظامي اين شهر ، معرفي شخصيتهاي علمي و فرهنگي آن ، حوادث سياسي و اجتماعي و اقتصادي كرمانشاه در دورة هر كدام از شاهان قاجار ، خاندانهاي حكومتگر در كرمانشاه علي الخصوص خاندان دولتشاه و عمادالدوله كه تجديد بناي كرمانشاه در زمان آنان صورت گرفته است ، كرمانشاه در تحولات جنگ جهاني اول ، نقش اين شهر در مناسبات با كشور عثماني و سرحد مرزي ، بررسي فتنة سالارالدوله و علل همراهي سران ايلات و مشروطه خواهان كرمانشاه با وي به دليل مشخص نبودن مواضع اش ، مطبوعات كرمانشاه در اين دوره ، معرفي دو اثر تاريخي به جاي مانده از اين دوره يعني بازار سنتي و تكيه معاون الملك مورد بررسي قرار مي گيرد.

روش تحقيق به صورت كتابخانه اي و استفاده از اسناد فراوان موجود مي باشد.

كليد واژه ها: كرمانشاه، مشروطيت، معاون الملك، سالار الدوله