تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 9/7/84

رشته و گرايش : زبان فارسي-ادبيات

استاد مشاور : دکتر محمدرضا نصراصفهاني

نام و نام خانوادگي : شهره معرفت

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر مهدي تدين

تحليل ارتباط ابيات حافظ در محور عمودي (صد غزل)

چكيده

اين رساله تحت عنوان « تحليل ارتباط ابيات حافظ در محور عمودي » به بررسي و تبيين ارتباطهاي طولي (عمودي) ابيات در سير يك غزل مى پردازد.

در فصل اول ارتباطهاي عمودي ابيات حافظ از جنبه هاي متعدد مورد تبيين و تحليل قرارگرفته و طي طرح و ارائه ديدگاههاي حافظ شناسان و حافظ پژوهان در ادوار گوناگون ، به نقد و بررسي اين عقايد پرداخته شده است.

دراين فصل ، ساخت مفهومي غزل و ارتباط معنايي ابيات، ساختار غزل و درصورت لزوم توجه به شكل ظاهري و هندسي آن مد نظر قرارگرفته است .پيشينة تحقيق نيز در اين فصل ذكر شده است.

فصل دوم با بهره گيري از مباحث زبان شناسي به تبيين پيوندهاي طولي ابيات حافظ پرداخته شده است .

در فصل آخر اين پايان نامه ، نتايج حاصل از اين تحقيق ، ارائه مي‌گردد.

واژه هاي کليدي: روابط جانشيني و همنشيني تقابل ها و انواع آن و روابط مفهومي غزل ساخت دروني و ....