تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 3/10/74

رشته و گرايش : زبان فارسي-ادبيات

استاد مشاور : دکتر سيد مهدي نوريان-دکتر طاهره خوشحال

نام و نام خانوادگي : جلال پويان خواه

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر محمد فشارکي

فرهنگ‌ برابرهاي‌ فارسي‌ واژه‌هاي‌ قرآن‌ ، بر اساس‌ بخش‌ اول‌ (النوبه‌ الاولي‌)تفسير كشف‌ الاسرار ميبدي‌

چكيده

از جمله‌ كتابهاي‌ كهن‌ فارسي‌ كه‌ يك‌ دوره‌ كامل‌ تفسير و تاويل‌ آيات‌ قرآن‌ مجيد را در بر دارد تفسيركبير كشف‌الاسرار و عدة‌الابرار اثر رشيدالدين‌ ميبدي‌ است‌ . از رهگذر اين‌ تفسير و تفسيرهاي‌ شبيه‌به‌ آن‌است‌ كه‌ ما به‌ برابرهاي‌ شيوا از لغات‌ قرآني‌ و نكاتي‌ ظريف‌ بر مي‌خوريم‌ كه‌ ترجمه‌ را جاندار ، زيبا و دقيق‌كرده‌ است‌ و مترجمان‌ را راهنمايي‌ نيكو براي‌ خروج‌ از تنگناهاي‌ سخن‌ است‌ و توانايي‌ زبان‌ فارسي‌ را براي‌بيان‌ معاني‌ گوناگون‌ مي‌رساند در ترجمه‌ آيات‌ واژه‌هاي‌ قديمي‌ فارسي‌ قابل‌ توجه‌ است‌ و در تدوين‌ لغت‌نامه‌ جامع‌ براي‌ زبان‌ فارسي‌ مورد نياز مي‌باشد. رساندن‌ معني‌ روشني‌ و نزديك‌ بودن‌ به‌ فهم‌ ، خوش‌آهنگي‌، زيبايي‌ و رواني‌ صفات‌ اكثر لغات‌ نو ساخته‌ يا مستعمل‌ بوسيله‌ ميبدي‌ است‌ . بدين‌ جهت‌ بسياري‌ از آنها هم‌امروز مي‌تواند به‌ جاي‌ لغات‌ بيگانه‌ بكار رود يا به‌ عنوان‌ معادلي‌ اصيل‌ در بر آنها قرار گيرند.

براي‌ تاليف‌ اين‌ پايان‌ نامه‌ ابتدا معادل‌ هاي‌ واژه‌هاي‌ قرآني‌ از ابتدا تا انتهاي‌ قرآن‌ مجيد استخراج‌ شد. وهر كدام‌ را در مقابل‌ لغات‌ مورد نظر قرار گرفت‌ . ضوابط‌ تفكيك‌ واژگاني‌ قرآني‌ در اين‌ پايان‌نامه‌ بر اساس‌كتاب‌ گرانقدر المعجم‌ الاحصايي‌ تاليف‌ دكتر محمد روحاني‌ بوده‌ است‌ و بخش‌ اول‌ تفسير ده‌ جلدي‌ كشف‌الاسرار مآخذ اصلي‌ اين‌ پايان‌نامه‌ است‌.