تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 28/9/74

رشته و گرايش : زبان فارسي-ادبيات

استاد مشاور : دکتر محمد فشارکي

نام و نام خانوادگي : اکرم گلشني

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر محمود عابدي

فهرستي از كنايات فعلي در مثنوي مولوي

چكيده

يكي‌ از مشكلات‌ فهم‌ متون‌ ادب‌ فارسي‌ شناخت‌ تعابير و تركيبات‌ كنايي‌ و فهم‌ و دريافت‌ معاني‌آنهاست‌.مثنوي‌ مولوي‌ به‌ عنوان‌ يكي‌ از ارزنده‌ترين‌ منظومه‌هاي‌ ادب‌ فارسي‌ نيز داراي‌ تركيبات‌ و تعبيرات‌كنايي‌ بسياري‌ است‌ كه‌ دريافت‌ معاني‌ آنها مي‌تواند پاره‌اي‌ از مشكلات‌ معنايي‌ اين‌ اثر عظيم‌ را حل‌ نمايد.رساله‌ حاضر مجموعه‌اي‌ از كنايات‌ فعلي‌ مثنوي‌ ، يعني‌ آن‌ دسته‌ از كناياتي‌ است‌ كه‌ با فعل‌ تركيب‌ شده‌اند يابه‌ تعبير ديگر فعل‌ از اركان‌ اصلي‌ ساختار اين‌ تعبيرات‌ به‌ شمار مي‌روند مانند: آينه‌ در نمد كشيدن‌ ، يا كوفتن‌، دامن‌ اندر چيدن‌ و ... كه‌ از اين‌ نظر (ساختار لفظي‌ تركيبات‌) به‌ چهار دسته‌ تقسيم‌ شده‌اند:

1ـ افعال‌ مركب‌ كنايي‌ 2ـ افعال‌ پيشوندي‌ مركب‌ كنايي‌ 3ـ عبارتهاي‌ فعلي‌ كنايي‌ 4ـ تركيبات‌ و تعبيرات‌كنايي‌

مطالب‌ اين‌ رساله‌ داراي‌ سه‌ بخش‌ اصلي‌ است‌

1ـ مقدمه‌ كه‌ شامل‌ موضوعات‌ زير است‌:

كنايه‌ ، تعريف‌ كنايه‌ از نظر قدما، تعريف‌ كنايه‌ از نظر معاصرين‌ ، نكات‌ مربوط‌ به‌ كنايه‌، انواع‌ كنايه‌ ،انواع‌ كنايه‌ در اين‌ رساله‌، مروري‌ بر مطالعات‌ انجام‌ شده‌، اهداف‌ كار، روش‌ كار، شيوه‌ تنظيم‌ و تدوين‌.

2ـ متن‌ اصلي‌ كه‌ شامل‌ مجموعه‌اي‌ از كناياتي‌ است‌ كه‌ به‌ صورت‌ الفبايي‌ مرتب‌ و با استفاده‌ از منابع‌ و مراجع‌مختلف‌ معني‌ گذاري‌ شده‌اند. مراجعه‌ اين‌ مجموعه‌ مي‌تواند خواننده‌ مثنوي‌ را بطور نسبي‌ با امكانات‌ زباني‌و بياني‌ مولانا آشنا سازد و وي‌ را تا حدي‌ از مراجعه‌ به‌ فرهنگهاي‌ ديگري‌ بي‌ نياز سازد.

3ـ نتايج‌ و پيشنهادات‌ اين‌ قسمت‌ به‌ توضيح‌ پيشنهادات‌ و نتايجي‌ اختصاص‌ دارد كه‌ نگارنده‌ ضمن‌ كار دراين‌ موضوع‌ (كنايات‌) به‌ آنها دست‌ يافته‌است‌. از جمله‌ كنايات‌ مثنوي‌ بر حسب‌ ساختار معنايي‌ شان‌ داراي‌گونه‌هاي‌ متفاوتي‌ هستند مثل‌ كنايات‌ آميخته‌ با مجاز، استعاره‌ و تشبيه‌ ، كنايات‌ مثل‌ گونه‌ ، كنايات‌ داراي‌تلميح‌ ، كنايات‌ ايهام‌ گونه‌...

ديگر آنكه‌ به‌ عنوان‌ يكي‌ از اجزاي‌ سازنده‌ زبان‌ محاوره‌ در مثنوي‌ - كه‌ اثري‌ تعليمي‌ است‌ نمود روشن‌و آشكاري‌ دارد و بسيار مهم‌ است‌.

ديگر آنكه‌ با توجه‌ به‌ اهميت‌ كنايه‌ و نقش‌ آن‌ در دريافت‌ مشكلات‌ معنايي‌ متون‌ ، تدوين‌ و تنظيم‌فرهنگي‌ اختصاصي‌ در اين‌ موضوع‌ (كنايات‌ فعلي‌) امري‌ ضروري‌ به‌ نظر مي‌رسد.