تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : -/9/74

رشته و گرايش : زبان فارسي-ادبيات

استاد مشاور : دکتر محمد فشارکي

نام و نام خانوادگي : امان ا...علي عسگري

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر محمد سرور مولايي

تصحيح مثنوي هاي زلالي خوانساري

چكيده

زلالي‌ خوانساري‌ از شاعران‌ مشهور اواخر قرن‌ دهم‌ و اوايل‌ قرن‌ يازدهم‌ است‌.

وي‌ از شاعران‌ دربار صفوي‌ و از ستايشگران‌ دانشمند بزرگ‌ مير محمد باقر داماد است‌.

شهرت‌ زلالي‌ در سرودن‌ مثنوي‌ بوده‌است‌ و سراينده‌ مثنوي‌ سبعه‌ سياره‌ است‌.

سبعه‌ سياره‌ شامل‌ هفت‌ مثنوي‌ به‌ ترتيب‌:

1ـ آذر و سمندر

2ـ حسن‌ گلوسوز

3ـ ذره‌ و خورشيد

4ـ سليمان‌ نامه‌

5ـ شعله‌ ديدار

6ـ ميخانه‌

7ـ محمود و اياز

است‌ كه‌ موضوع‌ رساله‌ اينجانب‌ تصحيح‌ شش‌ مثنوي‌ (به‌ جز محمود و اياز ) از مثنوي‌ هاي‌ هفتگانه‌ بود. براي‌تصحيح‌ اين‌ اثر از شش‌ نسخه‌ خطي‌ موجود در كتابخانه‌هاي‌ معتبر كشور استفاده‌ كردم‌ و در پايان‌ فهرست‌اعلام‌، اصطلاحات‌ و نيز شرحي‌ براي‌ استفاده‌ بيشتر پژوهشگران‌ فراهم‌ شد. يادآوري‌ مي‌كنم‌ كه‌ اين‌ اثرتاكنون‌ چاپ‌ و منتشر نشده‌است‌ و براي‌ اولين‌ بار است‌ كه‌ بصورت‌ انتقادي‌ تصحيح‌ شده‌ و در دسترس‌علاقمندان‌ قرار گرفته‌است‌.