تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : حميدرضا گلابدار

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر ايران غازي-دکتر حسنعلي غيور

تاريخ دفاع : -/11/74

رشته و گرايش : جغرافياي طبيعي-اقليم شناسي

استاد مشاور : -

بررسي‌ مسائل‌ و مشكلات‌ آب‌ و فاضلاب‌ شهراصفهان‌ با تاكيد بر هيدوراقليم‌

چكيده

زندگي‌ شهري‌ در طي‌ دهه‌هاي‌ اخير در شهرهاي‌ بزرگ‌ مفهوم‌ اوليه‌ خود يعني‌ زندگي‌ در يك‌ محيط‌سالم‌، آراسته‌ و برخوردار از همه‌ امكانات‌ رفاهي‌ را از دست‌ داده‌ است‌. امروز مفهوم‌ شهرنشيني‌ يادآورزندگي‌ محيطي‌ است‌ كه‌ تمركز جمعيت‌ و روابط‌ پيچيده‌ انساني‌ در آن‌ زياد و در مقايسه‌ با ساير مراكززيستي‌، پيچيده‌ و در عين‌ حال‌ نا استوار است‌. خدمات‌ رفاهي‌ گوناگون‌ مانند تصفيه‌ فاضلاب‌ ، آب‌ تصفيه‌شده‌، مخابرات‌ شبكه‌ ارتباطات‌ ، وسايل‌ ارتباط‌ جمعي‌ و ... از يك‌ طرف‌ و واحدهاي‌ صنعتي‌، توليدي‌ وخدمات‌ مسكوني‌ شهري‌ سيماي‌ طبيعي‌ شهرها را بر هم‌ زده‌ است‌.

هم‌ اكنون‌ از شهرهاي‌ امروزي‌ به‌ ويژه‌ در كشورهاي‌ جهان‌ سوم‌ به‌ عنوان‌ بزرگترين‌ كانونهاي‌ آلودگي‌محيط‌ زيست‌ ياد مي‌شود. در اينگونه‌ شهرها هر روز و هر ساعت‌ هزاران‌ تن‌ مواد آلوده‌ شده‌ يا آلوده‌كننده‌به‌ منابع‌ آبهاي‌ زير زميني‌ يا سطحي‌ يا سطوح‌ مجاور آنها تخليه‌ مي‌گردد.

تخليه‌ صحيح‌ و دفع‌ اصولي‌ اين‌ مواد، هزينه‌هاي‌ هنگفت‌ ، تكنولوژي‌ پيشرفته‌ و طبيعت‌ توانا در پذيرش‌اين‌ پس‌ مانده‌ ها را مي‌طلبد و چون‌ اين‌ امكانات‌ بطور هماهنگ‌، كمتر يافت‌ مي‌شوند، عمليات‌ مربوط‌ به‌كنترل‌ و دفع‌ مواد زايد و نيز ايجاد محيط‌ سالم‌ «انتقال‌ آب‌ شرب‌ متناسب‌» در بسياري‌ از شهرها خصوصاً درجامعه‌ جهان‌ سوم‌ يا مورد توجه‌ واقع‌ نشده‌ و يا در صورت‌ توجه‌ و موفقيت‌ ، نقش‌ واقعي‌ خود را اجرا نكرده‌است‌. در جامعه‌ ما به‌ علت‌ فقدان‌ قوانين‌ لازم‌ و بي‌ توجهي‌ برنامه‌ريزان‌ شهري‌ در گذشته‌ و حال‌، برخي‌ ازامكانات‌ رفاهي‌ اگر چه‌ در حال‌ انجام‌ وظيفه‌اند، وليكن‌ مشكلاتي‌ دارند كه‌ اين‌ مشكلات‌ عامل‌ نامساعدشدن‌ محيط‌ زيست‌ شهري‌ مي‌گردد. شهر اصفهان‌ با توجه‌ به‌ ويژگيهاي‌ خاص‌ جغرافيائي‌، سابقه‌ تاريخي‌،خصوصيات‌ اجتماعي‌، فرهنگي‌ و بافت‌ اقتصادي‌ خود از اين‌ قاعده‌ استثنا نبوده‌است‌ . بطوري‌ كه‌ علاوه‌ برمشكلات‌ آب‌ و فاضلاب‌ با مشكلات‌ ديگر مانند: كمي‌ فضاي‌ سبز ، بافت‌ در هم‌ ريخته‌ مسكوني‌ - صنعتي‌ و...درگير است‌. موفقيت‌ امروزي‌ شهر اصفهان‌ در ارتباط‌ با سابقه‌ تاريخي‌ اين‌ شهر با جمعيتي‌ بالغ‌ بر 2/1ميليون‌ نفر به‌ گونه‌اي‌ است‌ كه‌ در كانون‌ يك‌ قطب‌ بزرگ‌ جمعيت‌، صنعتي‌ متشكل‌ از چندين‌ شهر كوچك‌ وبزرگ‌ و دهها روستا و واحدهاي‌ صنعتي‌ ، توليدي‌ متعدد قرار گرفته‌ است‌.

به‌ همين‌ علت‌ كيفيت‌ محيط‌ زيست‌ اين‌ شهر تحت‌ تاثير مسائل‌ و مشكلات‌ داخلي‌ اين‌ شهر و مسائل‌ ومشكلات‌ مناطق‌ مجاور قرار دارد كه‌ در مقايسه‌ با ديگر مراكز جمعيت‌ آن‌ چنان‌ مطلوبيتي‌ را نشان‌ نمي‌دهد.

طرح‌ اصفهان‌ بزرگ‌ گوياي‌ اين‌ حقيقت‌ است‌ كه‌ تمامي‌ مناطق‌ اقماري‌ شهر اصفهان‌ نسبت‌ به‌ اين‌ شهر،وابستگي‌ و نيازهايي‌ دارند كه‌ خود بخود مشكلاتي‌ را به‌ بار مي‌آورد.