تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : -/10/74

رشته و گرايش : جغرافياي طبيعي-اقليم شناسي

استاد مشاور : دکتر حسنعلي غيور

نام و نام خانوادگي : عباس پريشان

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر مسعود معيري

بررسي‌ سيماي‌ طبيعي‌ دشت‌ كازرون‌ با تاكيد بر هيدرواقليم‌

چكيده

دشت‌ كازرون‌ در ناوديسي‌ كه‌ قسمت‌ بزرگي‌ از آن‌ توسط‌ رسوبات‌ دوران‌ كواترنري‌ پر شده‌ قرار گرفته‌است‌، ارتفاعات‌ محدود كننده‌ حوضه‌ بيشتر از جنس‌ آهكهاي‌ آسماري‌ است‌ كه‌ داراي‌ منابع‌ غني‌ آب‌ كارستيك‌ مي‌باشد. قديمي‌ترين‌ رسوبات‌ زمين‌شناسي‌ حوضه‌ سازند ايلام‌ - سروك‌ و مربوط‌ به‌ دوران‌ كرتاسه‌است‌، قسمت‌ اعظم‌ حوضه‌ تحت‌ تاثير سيستم‌ فرسايش‌ آبهاي‌ روان‌ مي‌باشد. متوسط‌ دماي‌ حوضه‌ 78/21درجه‌ سانتيگراد مي‌باشد كه‌ دي‌ ماه‌ با 42/10 درجه‌ سانتيگراد سردترين‌ و تيرماه‌ با 16/33 درجه‌سانتيگراد گرمترين‌ ماه‌ سال‌ مي‌باشد.

متوسط‌ تعداد روزهاي‌ يخبندان‌ 2/10 و ميانگين‌ رطوبت‌ نسبي‌ 48/53 درصد مي‌باشد. تبخير و تعرق‌حوضه‌ بر اساس‌ روش‌ بلاني‌ - كريدل‌ 1/1743 ميليمتر مي‌باشد.

ميانگين‌ بارندگي‌ سالانه‌ 05/444 ميليمتر حداكثر بارندگي‌ ثبت‌ شده‌ 936 ميليمتر و حداقل‌ بارندگي‌5/130 ميليمتر مي‌باشد. حداكثر بارندگي‌ 24 ساعته‌ 122 ميليمتر به‌ ثبت‌ رسيده‌ و حداكثر بارندگي‌ محتمل‌24 ساعته‌ به‌ روش‌ هرشفيلد 48/526 ميليمتر مي‌باشد. در طبقه‌بندي‌ كوپن‌ حوضه‌ داراي‌ آب‌ و هواي‌مديترانه‌ با علامت‌ CSa مي‌باشد.

دشت‌ كازرون‌ يك‌ حوضه‌ باز و بادبزني‌ شكل‌ است‌. حداكثر ارتفاع‌ 2260 متر، حداقل‌ ارتفاع‌ 710 مترو ارتفاع‌ متوسط‌ حوضه‌ 1033 متر و شيب‌ متوسط‌ حوضه‌ 58/8 درصد مي‌باشد. طول‌ رودخانه‌ اصلي‌5/41 كيلومتر و شيب‌ رودخانه‌ اصلي‌ 56/3 درصد است‌. زمان‌ تمركز حوضه‌ به‌ روش‌ SCS 61/33 ساعت‌است‌. به‌ علت‌ بالا بودن‌ زمان‌ تمركز نفوذ پذيري‌ زياد خاكهاي‌ حوضه‌ مي‌باشد.

دبي‌ متوسط‌ رودخانه‌ پهنك‌ (زهكش‌ اصلي‌ حوضه‌) 58/1 متر مكعب‌ و متوسط‌ آبدهي‌ سالانه‌ آن‌5/25 ميليون‌ متر مكعب‌ مي‌باشد ضريب‌ همبستگي‌ بين‌ بارندگي‌ و دبي‌ رودخانه‌ در سالهاي‌ مختلف‌ 87درصد است‌. حداكثر دبي‌ لحظه‌اي‌ 50 متر مكعب‌ و حداقل‌ دبي‌ لحظه‌اي‌ 7/3 متر مكعب‌ مي‌باشد.

حوضه‌ داراي‌ منابع‌ آب‌ زيرزميني‌ از نوع‌ سفره‌ آب‌ آبرفتي‌ و سفره‌ آب‌ كارستيك‌ مي‌باشد سطح‌ تر ازايست‌ آبي‌ در سفره‌هاي‌ آبرفتي‌ در ناحيه‌ كازرون‌ متاثر از ميزان‌ بارندگي‌ تغيير مي‌كند ولي‌ در ناحيه‌ شاپورتغييرات‌ سطح‌ ايست‌ آبي‌ مستقل‌ از تغييرات‌ ميزان‌ بارندگي‌ است‌.