تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 20/10/74

رشته و گرايش : جغرافياي طبيعي-اقليم شناسي

استاد مشاور : دکتر محمدرضا کاوياني-دکتر حسنعلي غيور

نام و نام خانوادگي : حسين عساکره

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر ايران غازي

پتانسيلهاي‌ هيدرواقليمي‌ شادگان‌ و نقش‌ آنها در توسعه‌ كشت‌ خرما

چكيده

اصولاً كاربرد اقليم‌ شناسي‌ (آب‌ و هواشناسي‌) در مسائل‌ هيدولوژي‌ (آبشناسي‌) را هيدرواقليم‌مي‌گويند. اين‌ بررسي‌ مسائل‌ آبشناسي‌ شادگان‌ را با توجه‌ به‌ اقليم‌ آن‌ در رابطه‌ با كشت‌ خرما بررسي‌مي‌نمايد.

از جمله‌ نيروهاي‌ توليدي‌ موجود در طبيعت‌ ، توانهاي‌ بالقوه‌ آب‌ و آب‌ و هوا مي‌باشد. اين‌ توانهاي‌بالقوه‌ به‌ نام‌ پتانسيل‌ معرفي‌ گرديده‌اند. يعني‌ همان‌ تواناييهايي‌ كه‌كمتر مورد استفاده‌ قرار گرفته‌ و بكارگيري‌ آنها با حداقل‌ امكانات‌ و حداكثر بهره‌وريهاي‌ بعد از مطالعات‌ مقدماتي‌ و تفصيلي‌ ممكن‌ است‌ . دراين‌ راستا لازم‌ است‌ كه‌ شكل‌ كاملاً وابسته‌ و به‌ هم‌ پيوسته‌ پارامترهاي‌ اقليمي‌ و هيدرولوژيكي‌ و تاثير آنها بركشت‌ خرما بررسي‌ گردند. توجه‌ به‌ متغيرهاي‌ موثر بر اين‌ پارامترها نيز اجتناب‌ ناپذير است‌. اين‌ متغيرهاي‌طبيعي‌ پارامترهاي‌ تابع‌ آنها بر پوشش‌ گياهي‌ اثر غيرقابل‌ انكاري‌ دارند. درختان‌ خرما نيز از اين‌ امر مستثني‌نبوده‌ و شديداً متاثر از كليه‌ عوامل‌ فوق‌ الذكر مي‌باشند. لذا در پي‌ يافتن‌ روابط‌ بين‌ افزايش‌ كمي‌ و كيفي‌محصول‌ خرما با توحه‌ به‌ هيدراقليم‌ منطقه‌ شادگان‌ هستيم‌ . زيرا شناخت‌ و عمل‌ بر اساس‌ آن‌ منجر به‌ افزايش‌توليد خرما شده‌ ونهايتاً تاثير مثبت‌ بر ارزش‌ توليد كشاورزي‌ كشور به‌ وجود خواهد آمد.