تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : سعادت حبيب اللهي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر محمدعلي اژه اي

تاريخ دفاع : -/9/74

رشته و گرايش : فلسفه-غرب

استاد مشاور : -

ترجمه، شرح و بررسي مباحثي در منطق فلسفي

چكيده

در يك‌ تقسيم‌ اوليه‌ ميتوان‌ منطق‌ را به‌ دو بخش‌ منطق‌ صوري‌ و منطق‌ فلسفي‌ (يا فلسفه‌ منطق‌) تقسيم‌ كرد.موضوع‌ هر دو بخش‌ بحث‌ و گفتگو پيرامون‌ «استدلال‌، معنا و صدق‌» مي‌باشد. در اين‌ خصوص‌ هدفي‌ كه‌منطق‌ صوري‌ دنبال‌ مي‌كند بيشتر تدوين‌ و تنسيق‌ استنتاجهاست‌، اما هدف‌ منطق‌ فلسفي‌ بحث‌ و بررسي‌پيرامون‌ صحت‌ و سقم‌ استنتاجها و ميزان‌ اعتبار آنهاست‌. تفاوت‌ ديگر در اين‌ است‌ كه‌ منطق‌ فلسفي‌ به‌ بحث‌از هر نوع‌ استدلال‌ (اعم‌ از آنكه‌ منطقي‌ باشد يا فلسفه‌ يا به‌ گونه‌اي‌ ديگر) مي‌پردازد، در حاليكه‌ منطق‌صوري‌ صرفاً به‌ تدوين‌ استنتاجهاي‌ منطقي‌ و مبتني‌ بر اصول‌ موضوعه‌ مي‌پردازد.

روش‌ فلسفه‌ منطق‌:

اين‌ شاخه‌ از علم‌ منطق‌ نه‌ يك‌ سيستم‌ اصل‌ موضوعي‌ است‌ و نه‌ همچون‌ يك‌ موضوع‌ تجربي‌ مي‌تواندلحاظ‌ شود. به‌ بيان‌ ديگر ، فلسفه‌ منطق‌ هيچ‌ اصل‌ غير قابل‌ ترديدي‌ ندارد و شيوه‌ آن‌ در بحث‌ و بررسي‌مسائل‌ رجوع‌ به‌ فهم‌ متعارف‌ (Common sense) مي‌باشد و به‌ عبارت‌ ديگر، آنچه‌ به‌ اقتضاي‌ خرد و فهم‌مشترك‌ آدميان‌ بيشتر قابل‌ قبول‌ باشد، در منطق‌ فلسفي‌ بيشتر ارج‌ نهاده‌ مي‌شود.

اين‌ علم‌ در زمينه‌ منطق‌ صوري‌ (چه‌ در زمينه‌ منطق‌ قضايا و چه‌ در زمينه‌ منطق‌ محمولات‌) سؤالاتي‌ ازاين‌ قبيل‌ را طرح‌ مي‌كند: آيا فقط‌ دو ارزش‌ صدق‌ (صادق‌ و كاذب‌) وجود دارد؟ تعريف‌ دقيق‌ موضوع‌ ومحمول‌ چيست‌؟ ملاك‌ تحليلي‌ يا تركيبي‌ ناميدن‌ يك‌ قضيه‌ در چيست‌؟ در ساير زمينه‌ها نيز سؤالات‌ ديگري‌مطرح‌ مي‌شود: مانند آيا صدق‌ (يا كذب‌) يك‌ قضيه‌ ناشي‌ از نحوه‌ تحيق‌ جهان‌ است‌ يا ناشي‌ از الفاظي‌ كه‌بيانگر آن‌ هستند ؟ آيا لفظ‌ «موجود است‌» واقعاً يك‌ محمول‌ است‌؟ موضوعات‌ و مسائل‌ مورد بحث‌ درمنطق‌ فلسفي‌ بسيار متنوع‌ و در عين‌ حال‌ جالب‌ توجه‌ مي‌باشد.