تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 6/5/75

رشته و گرايش : علوم اجتماعي- جامعه شناسي

استاد مشاور : دکتر حشمت ا...طبيبي

نام و نام خانوادگي : خالد توکلي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر محمود کتابي-دکتر مجيد کارشناس

موانع فرهنگي اجتماعي توسعه روستايي در شهرستان سقز

چكيده

تا قبل‌ از جنگ‌ جهاني‌ دوم‌ مراد از توسعه‌، صرفاً رشد اقتصادي‌ و بالا رفتن‌ درامد سرانه‌ افراد يك‌ كشوربود، اما بعد ازاين‌ جنگ‌ نقصان‌ اين‌ تعريف‌ آشكار شده‌ و لذا انديشمندان‌ اقتصادي‌ و جامعه‌شناسان‌ تعريف‌ديگري‌ ارائه‌ كردند و در اين‌ تعريف‌، امور اجتماعي‌ بيشتر مد نظر گرفت‌.

هدف‌ اصلي‌ در اين‌ تحقيق‌، بررسي‌ چگونگي‌ ارتباط‌ فرهنگ‌ و توسعه‌ و نيز كنكاش‌ در باره‌ تاثيرفرهنگ‌ بر توسعه‌ است‌. آيا مي‌توان‌ بعضي‌ از عناصر فرهنگي‌ را مانع‌ توسعه‌ تلقي‌ كرد؟

به‌ همين‌ منظور چند عنصر فرهنگي‌ بعنوان‌ متغيرهاي‌ مستقل‌ در نظر گرفته‌شد و با استفاده‌ از تكنيكهاي‌پرسشنامه‌، مشاهده‌ و مصاحبه‌ مورد بررسي‌ قرار گرفت‌. تصوف‌، عدم‌ نوآوري‌، عدم‌ علاقه‌ والدين‌ به‌تحصيلات‌ فرزندان‌ ، نابرابري‌، نوع‌ مالكيت‌، ازدواج‌ زودرس‌ و ميزان‌ وابستگي‌ به‌ دولت‌ متغيرهاي‌ مستقل‌بود كه‌ رابطه‌ آنها با توسعه‌ بوسيله‌ روشهاي‌ مختلف‌ آماري‌ و با استفاده‌ از نرم‌افزار كامپيوتري‌ SPSS موردسنجش‌ و بررسي‌ قرارگرفت‌. نتايج‌ بدست‌ آمده‌ نشان‌ داد، بين‌ متغيرهاي‌ ازدواج‌ زودرس‌ و ميزان‌ نابرابري‌ باتوسعه‌ رابطه‌اي‌ وجود ندارد و بقيه‌ متغيرها رابطه‌ معني‌ داري‌ با توسعه‌ داشتند.